כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

בבא מציעא י"א (ע"ב) - לימוד מקל וחומר


בבא מציעא י"א (ע"ב):

מתקיף לה רב ששת בריה דרב אידי ולאו קל וחומר הוא ומה גט דאיתיה בעל כרחה אי עומדת בצד ביתה ובצד חצרה אין אי לא לא מתנה דמדעתיה לא כל שכן.

נראה פשוט שגט מידת הדין הוא, שכן הבעל מכריח האשה לקבל גיטה וההכרח הוא דין, ואעפ"כ בענין עומדת בצד חצרה, ולא תליא בבעל בלבד, במתנה שהיא בבחי' רחמים, ותלויה ברצון המקבל כ"ש דבעינן שיעמוד בצד שדהו.
הקל והחמור הוא מצד דין ורחמים וגט הוא דין ומתנה רחמים, ולכן גט כע"כ שזו מידת הדין ומתנה מרצון שזון מידת הרחמים.
ומיושבות שאלות השטמ"ק שדהו לחלק בין ק"ו לבין כ"ש (ברש"י) ואין נראה כלל ומרש"י סנהדרין מוכח להיפך.

-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.