כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

בבא מציעא ל"א (ע"א) - לימוד מקל וחומרבבא מציעא ל"א (ע"א):

מצא חמור ופרה [וכו']: הא גופה קשיא אמרת מצא חמור ופרה רועין בדרך אין זו אבידה רועין בדרך הוא דלא הוו אבידה הא רצה בדרך ורועה בין הכרמים הויא אבידה אימא סיפא חמור וכליו הפוכים ופרה רצה בין הכרמים הרי זו אבידה רצה בין הכרמים הוא דהויא אבידה הא רצה בדרך ורועה בין הכרמים אין זו אבידה אמר אביי יגיד עליו ריעו תנא רועה בדרך דלא הויא אבידה והוא הדין לרועה בין הכרמים תנא רצה בין הכרמים דהויא אבידה והוא הדין לרצה בדרך אמר ליה רבא אי יגיד עליו ריעו ליתני קילתא וכל שכן חמירתא ליתני רצה בדרך דהויא אבידה וכל שכן רצה בין הכרמים ולתני רועה בין הכרמים דלא הויא אבידה וכל שכן רועה בדרך.

הביטוי המיוחד "ולתני קילתא וכ"ש חמירתא" מיוחד הוא, שכן לכאורה אין כאן ממש קולא וחומרא. מדוע להגדיר "רצה בדרך" כקילתא, לכאורה חמירתא היא שחייב להחזיר, אע"פ שהיא בדרך ולא בין הכרמים.
נראה ש"קילתא" ו"חמירתא" הן הנהגות ה"קל" וה"חמור", שהדרך היא הנהגת ה"קל" שהיא מידת הרחמים המבטאת קשר וחיבור. הביטוי "דרך" מלמד על דרך סלולה ומתוקנת, ולכן הוא בחינת "קילתא". בענייננו זה מתבטא בקשר בין אדם לפרתו, שבדרך היא מחוברת אליו, שהרי נמצאת היא במסגרת הדרך, אלא שהיא רצה ונראית כבורחת מבעליה.
בין הכרמים היא הנהגת ה"חמור" שהיא הנהגת הדין, המבטא ניתוק. המקום הוא בלא שליטה ובלא כל מסגרת, והפרה מאבדת את הקשר שלה לבעליה, ועל כן נחשבת לאבודה.
הקל וחומר בא לומר כאן שהקובע הוא אם רצה היא או רועה, הרי שאפשר היה ללמוד בק"ו, שאם רצה בדרך, זו אבידה, ק"ו בין הכרמים, ואם רועה בין הכרמים, אינה אבידה, ק"ו לרועה בדרך.
הראב"ד (מובא בשטמ"ק) הקשה מדוע רבא לא שאל בפשיטות שהיה לברייתא לומר שלעולם רצה זו אבידה ורועה זו לא אבידה, ומדוע החילוק בין דרך לבין בין הכרמים, ונשאר בצ"ע.
נראה שרצתה הברייתא לומר ולהדגיש שיש אבידה גם בדרך. אלא שזו לכאורה מסגרת בשליטה עם גבולות, היינו שחושבים שאין זו מציאות של אבידה. קמ"ל שגם בדרך יש אבידה.
ומכאן נלמד שאף שאדם הולך בדרך סלולה, יכולה להיות בחי' של אבידה, אם אין שליטה על הקצב ועל המהירות. אף אם הכל נעשה בדרך מתוקנת, יש אפשרות של עשיית דברים קודם זמנם, ואז נחשבים הם כאבודים ממנו.

-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.