כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

זבחים פי"ב (משנה ג') - לימוד מקל וחומר


משנה זבחים פרק י"ב (משנה ג'):

(ג) עורות קדשים קלים לבעלים, ועורות קדשי קדשים לכהנים. קל וחמר, מה אם עולה שלא זכו בבשרה, זכו בעורה. קדשי קדשים שזכו בבשרה, אינו דין שיזכו בעורה. אין מזבח יוכיח, שאין לו עור מכל מקום.

נראה פשט שהקל וחומר הוא בחי' של חיבור ופירוד כמ"ש במבוא לקל וחומר.
קרבן עולה אינו "מחובר" לכהנים, שהרי כולו לשמים, ואעפ"כ זכו הכהנים בעור העולה. קדשי קדשים שמחוברים לכהנים, שהרי זכו בבשרה, קל וחומר שיזכו בעורן, ויהיו מחוברים.
"זכו" הוא בחי' של רחמים, ו"לא זכו" זו בחי' דין, עולה בחי' דין לכהנים שכן "לא זכו" בבשרה, ואעפ"כ "זכו" בבחי' רחמים בעורה, ק"ו לקדשי קדשים שזכו בהן כהנים והם בחי' רחמים, שיזכו אף בעור במידת הרחמים.

-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.