כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

שבת כ"ד (ע"ב) - לימוד מקל וחומרשבת כ"ד (ע"ב)

"לבדו" ולא מילה שלא בזמנה דאתיא בק"ו.

ופרש"י ע"פ הגמרא בשבת קל"ב את הקל וחומר ממנו יש ללמוד שמילה דוחה שבת אפילו שלא בזמנה:

ומה צרעת שדוחה את העבודה ועבודה דוחה שבת, מילה שלא בזמנה דוחה אותה... שבת שנדחית מפני עבודה אינו דין שתהא מילה שלא בזמנה דוחה אותה.


ועיי"ש ביאורו בשבת קל"ב.
-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.