כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

סוטה ל"ג (ע"א) - לימוד מגזירה שוה

סוטה ל"ג (ע"א):

שבועת הפקדון: אתיא תחטא תחטא משבועת העדות.

עי' מש"כ כריתות דף ט'.
-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.