כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

סנהדרין מ"ב (ע"ב) - לימוד מגזירה שוה


סנהדרין מ"ב (ע"ב):

נאמר כאן מחוץ למחנה ונאמר בפרים הנשרפין חוץ למחנה מה להלן חוץ לשלש מחנות אף כאן חוץ לשלש מחנות.

בפרים הנשרפים הנלמדים גם משפך הדשן עי' בעולת ראי"ה על ושפך את הדשן מחוץ למחנה שם מדבר הרב על התפשטות הקדושה בעולם הרחב ובהמון.
נראה שגם כאן יש חילוק בין דין "מחוץ לשלש מחנות" לבין דין "חוץ לבי"ד".
מחוץ לשלש מחנות י"ל שנועד לומר שאין מיתת בי"ד ענין פנימי של בי"ד אלא שייך דווקא מחוץ למחנה בפרסום ולא צריך להצניעו.
גם פרים הנשרפים באים על חטא ושריפתם בחוץ באה לגלות ולפרסם הדבר.
גילוי שייך לתפארת ולמידתה שהיא ג"ש.
ובהמשך מ"ג ע"א אמרה הגמ' שהג"ש אינה צריכה שהרי יש קרא, אלא הכוונה שאם לא הקרא היינו לומדים ג"ש וצ"ע. ועי' מצפה איתן שקושר לדברי ר"ן ריש נדרים שאומר שמילתא דאתיא בג"ש טרח וכתב לה קרא.
וצ"ע שלפי הסבר הבני יששכר שק"ו הוי דין, ותורה הוי רחמים הרי ג"ש אף היא רחמים, ומה לי קרא מה לי ג"ש. ואם כן קרא למה לי.
ופלא שלא שאלו, שהרי ג"ש אינה מקובלת ואין אדם דן ג"ש מעצמו.
נראה שהכוונה שאם לא הקרא ראויה פרשה זו לידרש בג"ש משום עומק הקשר שבין פרים למקלל ולמיתת בי"ד, ואפי' שיש פסוק ואפשר ללמוד ממנו לא כדאי להפסיד הקשר שבין פרים למיתת בי"ד.
והפסוק לא מיותר שבא לספר שמשה עצמו הוציא את המקלל מעל פניו שאינו ראוי למחיצתו וכן המוציאים הנוספים ויש כאן כנראה לימודים נוספים עי' בפירוש התורה.

-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.