כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר לימוד י"ג מידות
י"ג המידות ומקורות פנימיים        לדוגמאות נוספות לקשר שבין המידה ללימוד

ירושלמי ראש השנה פ"ד (ה"ח) - סדור שנחלק ודבר שהוא מיוחד במקומוהדוגמה המובאת כאן היא דוגמה לקשר בין הדין הנלמד למידה שאיננה מי"ג מידות. לחץ כאן לדוגמאות נוספות.


בירושלמי ר"ה פ"ד ה"ח דנים במקור שהתקיעות במוספין ובתוך הדברים דרשו:

ר' לעזר בי ר' יוסה בשם ר' יוסי בר קצרתא בכל הקרבנות כתיב "והקרבתם" וכאן כתיב "ועשיתם" אמר להן הקב"ה מכיון שנכנסתם לדין לפני בראש השנה ויצאתם בשלום מעלה אני עליכם כאילו נבראתם בריה חדשה.

עי' במפרשים שדרשו עפ"י מדה "סדור שנחלק" ו"דבר שהוא מיוחד במקומו".

יום תרועה יהיה לכם ועשיתם עלה לריח ניחוח לה' וגו'

מלת "ועשיתם" שהיא מיוחדת במקומה שכן בכל המועדות נאמר "והקרבתם" ורק בר"ה נאמר "ועשיתם". על כן דרשו "...לכם ועשיתם" שתעשו את עצמכם ביום התרועה, ועוד שתיעשה עולה, "ועשיתם" נדרש לפניו ולאחריו. כאילו כתוב "יום תרועה יהיה לכם ועשיתם ועשיתם עלה לריח ניחוח". זו מידת סידור שנחלק.

נראה שיש כאן שתי בחינות. האחת "יום תרועה יהיה לכם" שזה עניינו של כאו"א בר"ה שעומד לדין ועושה תשובה לקול התרועה המעוררת. השניה "ועשיתם עולה לריח ניחוח לה' וגו'" שזה עניינם של כלל ישראל שנצטוו בקרבנות ציבור.
יש לכם ויש לה' כידוע בכל יו"ט חציו לה' וחציו לכם, אף כאן מודגש יום תרועה יהיה לכם ועולה לריח ניחוח לה'.
המילה "ועשיתם" נדרשת לפניה ולאחריה, שהרי לא אמרו והקרבתם שהיה במשמע, רק כלפי הקרבן לה', אלא "ועשיתם" שיכול להתפרש גם שעשיתם עצמכם וגם עשיתם לה'.
ומתאים ללמוד בסדור שנחלק שכן "ועשיתם" נמצאת באמצע בין "לכם" לבין "לה'"
-------------------------------------------------------------------------------------------
נשמח לתגובות, לדוגמאות נוספות וכן לשאלות על הקשר שבין המידה לדין הנלמד.