פרשות פרשת ויקהל פקודי בלומברג אליאב כ"ג באדר ה'תשס"ב

כל הזכויות שמורות לישיבת מעלות ולכותב הדבר תורה. הקובץ מופיע באתר הישיבה www.yesmalot.co.il
"בלבבי משכן אבנה"

סיום ספר שמות עוסק בציווי המשכן, חטא העגל ומלאכת המשכן.
ישנה מחלוקת מפורסמת מתי נצטוו בנ"י להקים את המשכן. ישנם הסוברים שהציווי על הקמת המשכן היה קודם חטא העגל (לפי סדר הכתובים) וישנם הסוברים שהציווי על המשכן היה לאחר חטא העגל ומטרת הקמת המשכן היא כדי לתקן את החטא1 ו"אין מוקדם ומאוחר בתורה".

ממבט ראשון נראה, שהדעה הסוברת שהציווי על המשכן הינו תיקון לחטא העגל קשה להבנה. כיצד ניתן לומר שהמשכן הוא בדיעבד? כיצד ניתן להגיע לעבודה רוחנית שלמה ללא מקדש?

נראה להסביר שלכתחילה (לולא חטא העגל) היו קיימות בעם ישראל שתי דרכים לקשר עם הקב"ה: א. מקום מיוחד לעבודת הקרבנות - המקדש. ב. השראת שכינה - בליבו של כל יהודי ויהודי.
הקב"ה חפץ להשרות את שכינתו בליבו של כל יהודי ויהודי. רעיון זה מוזכר הרבה בתורה כמו: "ושכנתי בתוך בני ישראל"2 ,"ושכנתי בתוכם"3 וכו'.

חטא העגל גרם לכך שהשראת השכינה היא במקדש בלבד.
מתוך הבנה זו ניתן להבין את הגמרא בעירובין4:

מאי דכתיב (שמות ל"ב) חרות על הלחת - אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל.

לולא החטא, היתה התורה אמורה להיות פנימית וחרוטה בליבו של כל יהודי וכתוצאה מהחטא התורה חיצונית וכתובה על קלף.
הנביא ירמיה כותב שלעתיד לבוא5:

כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה' נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה.

יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו ויתקיים בנו מה שכתב הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות:

... וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב"ה והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלות אבותם שהיה סוד אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה ואז נחשבו גאולים ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד.1 כוזרי, מאמר א', צ"ז.
2 שמות כ"ט, מ"ה.
3 שם כ"ה, ח'.
4 נ"ד עמ' א.
5 ירמיה ל"א, ל"ב.