מועדים פורים אופיר שימי ו' באדר ה'תשס"ב

כל הזכויות שמורות לישיבת מעלות ולכותב הדבר תורה. הקובץ מופיע באתר הישיבה www.yesmalot.co.il
אדר ואב והיחס עם אומות העולם


"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

אנו רגילים לשיר משפט זה פעמים רבות במנגינה המוכרת לכל. אולם משפט זה הוא רק חלק ממאמר חז"ל במסכת תענית (כט.):

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה - כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. אמר רב פפא: הלכך, בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי - לישתמיט מיניה באב דריע מזליה, ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה.

הגמרא קושרת בין אדר לאב, וממצה את ההבדל ביניהם בעניין דין עם הנכרי.
י"ב שבטים הם, כנגד י"ב חודשי השנה.
יוסף כנגד אדר. אדר מזלו דגים, ובני יוסף מתברכים ב"וידגו לרוב בקרב הארץ" (בראשית מח, טז ורש"י שם מט, כב). כשם שאדר עשוי להתברך ולהתפצל לשני חודשים בשנת העיבור, כך מתברך יוסף ומתחלק לשני שבטים, אפרים ומנשה.
שמעון כנגד אב. באב נחרב הבית משום ש"לא שמעו בקולי" (ירמיה ט, יב), ושמעון מלשון שמיעה.
יוסף הוא הדוגמה לקשר חיובי עם אומות העולם. הוא יורד למצרים ולא ניזוק, עומד בנסיון עם אשת פוטיפר ומכהן כמשנה למלך מצרים.
שמעון הוא המבטא את החיבור השלילי לאומות העולם. הוא הורג את אנשי שכם, מוכר את יוסף הקשור לאומות וצאצאו זמרי חוטא עם בת מדין.
בחודש אדר היה חיבור חיובי בין ישראל לעמים. המגילה מסתיימת בכך שמרדכי משנה למלך, אסתר אשתו וטוב ליהודים בגלות.
באב החיבור לאומות העולם היה שלילי. הן באות לארץ, מחריבות את בית המקדש ומגלות את עם ישראל.
משה רבנו נולד ונפטר באדר - הוא גדל בבית המלך הגוי ונושא אישה בת כהן מדין, ומברר בכך חיבור חיובי לאומות.
אהרן נפטר באב. הוא פועל בתוך עם ישראל ונושא אישה ישראלית, ואין לו קשר חיובי עם האומות.
אסתר היא "סוף כל הנסים" (יומא כט.). בסופה של המציאות בה אנו חיים, המבוטא בחודש אדר במהלך השנה, יקבע הקשר החיובי בין ישראל לאומות העולם:

כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת בַּיָּמִים הָהֵמָּה אֲשֶׁר יַחֲזִיקוּ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים מִכֹּל לְשֹׁנוֹת הַגּוֹיִם וְהֶחֱזִיקוּ בִּכְנַף אִישׁ יְהוּדִי לֵאמֹר נֵלְכָה עִמָּכֶם כִּי שָׁמַעְנוּ אֱלֹהִים עִמָּכֶם (זכריה ח, כג).

בדרך לכך, עלול חודש אדר, המפגיש בין ישראל לאומות, להכיל בתוכו גם גזירות של "להשמיד, להרוג ולאבד", אולם אם בקול ה' נשמע, אזי יהפך חודש אב גם הוא להולדת המשיח, וליהודים תהיה אורה ושמחה וששון ויקר.