מועדים פורים אופיר שימי י"ג באדר ה'תשס"ב

כל הזכויות שמורות לישיבת מעלות ולכותב הדבר תורה. הקובץ מופיע באתר הישיבה www.yesmalot.co.il
למנצח על אילת השחר

הגמרא במסכת יומא1 אומרת:

'למנצח על אילת השחר' (תהלים כ"ב)…אמר רב זירא: למה נמשלה אסתר לאילה - לומר לך: מה אילה רחמה צר, וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה - אף אסתר היתה חביבה על אחשורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה.
רש"י: למה נמשלה אסתר כאילת - במסכת מגילה (ט"ו, ב') אמרינן דאסתר אמרה מזמור זה, כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה הימנה שכינה, אמרה אלי אלי למה עזבתני.

אסתר אמרה מזמור זה, בו מופיע הפסוק "אלי אלי למה עזבתני", והיא מכונה בו "אילת" כי היתה חביבה על אחשורוש תמיד כשעה ראשונה כאילה שחביבה על בעלה.
המהרש"א מביא ראיה לכך שאילה רחמה צר (ולכן חביבה תמיד על בעלה), ומציין שהמקור הוא במדרשות. אחד המקורות הללו אומר2:

האילת הזאת אינה יכולה ללדת מפני שאיבריה סכופים עליה עד שהיא אוכלת, והקב"ה מזמן לה נחש והיא נושכה ואיבריה מתרפאין והיא יולדת.

הנחש עוזר לאילת במצוקתה, ועוזר לה ללדת.

מקור אחר הקושר בין הנחש לאילה הוא המדרש בתהילים3:

למנצח על אילת השחר. אמר ר' יהודה ב"ר סימון, בית שיש בו נחשים, מביאים קרן איל ומעשנין את הבית בתוכו, ומיד הנחש בורח".

האיל (בעלה של האילת) הוא הפתרון כנגד נזקיו של הנחש.

ממקורות אלו עולה התמונה הבאה: הנחש, המזיק הגדול בהיסטוריה, יכול להיות מנוצח ע"י האיל. אולי מתוך ניצחון זה, נרתם הוא לעזור לאילת בהקשותה בלידתה.
אם האילת היא אסתר, כפי שראינו לעיל, טבעי הוא שהנחש יהיה המן. בחז"ל ישנם מקורות רבים הקושרים את המן, לפחות במרומז, לנחש4.

הנחש מצר ליהודים. היחיד המנצחו הוא הקשור לאסתר - אולי מרדכי, בעלה ("ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת, תנא משום רבי מאיר: אל תקרי לבת אלא לבית - מגילה י"ג).
אך למציאותו של הנחש בעולם יש צד חיובי: הוא העוזר לאילה ללדת. כשאסתר ועם ישראל מתקשים להוליד, ללכת בדרכי ה' כעם, מעמיד עליהם הקב"ה מלך קשה כהמן כדי שישובו אליו.

הצירוף בין הנחש והאילת הוא צירוף קדמון יותר5:

אומה זו כחיה נמשלה… דן - יהי דן נחש, נפתלי - אילה שלוחה.

לידותיהם של דן ונפתלי קשורות זו בזו6:

ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי. ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן. ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה. ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב. ותהר בלהה ותלד ליעקב בן. ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן. ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב. ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי.

שניהם בניה של בלהה, ונולדו בעקבות עקרותה של רחל.
דן היה המאסף לכל המחנות - עפ"י חז"ל גם מהבחינה הרוחנית (שלומית בת דברי - היחידה שזינתה - משבט זה).
עמלק מזנב בנחשלים - בדן. יש חיבור מסויים לרעה בין הנחש הישראלי לנחש העמלקי. כדי להיגאל מחיבור זה יש צורך בנפתלי. נפתלי הוא מלשון חיבור, כדברי רש"י על התורה בעת קריאת שמו.
הניצחון של עמלק מגיע כשבעם ישראל נחשלים ונפרדים, "עם מפוזר ומפורד". כדי לנצח את עמלק ולהשיב את דן לישראל בא אחיו, נפתלי, המבטא בשמו את ציוויה של אסתר: "לך כנוס את כל היהודים".

בני רחל הם שינצחו את עמלק - יוסף את עשו7 ובנימין (מרדכי) את עמלק. בני שפחתה, שממנה היא נבנית, ייצרו את הדבק המשפחתי, שבזכותו תנצח האילה את הנחש.
1 כ"ט ע"א.
2 אוצר המדרשים עמוד קכ"ו.
3 מדרש תהלים מזמור כ"ב, י"ד.
4 חולין קל"ט ע"ב - "המן מן התורה מנין? שנאמר 'המן העץ' וכו'", התרגום על תארו של עשו - "יודע ציד" - " נחשידכון ", וראה ב"ר י"ט, ב'.
5 סוטה י"א ע"ב.
6 בראשית ל', א'-ח'.
7 רש"י ריש וישב.