פרשות פרשת שמיני בלומברג אליאב כ"ג בניסן ה'תשס"ב

כל הזכויות שמורות לישיבת מעלות ולכותב הדבר תורה. הקובץ מופיע באתר הישיבה www.yesmalot.co.ilמעלות איסור מאכלות אסורות


ספר ויקרא עוסק בקדושת עמ"י בכלל וקדושת הכהנים בפרט. (אמנם ספר ויקרא נקרא "תורת כהנים", ניתן להסביר שעמ"י גם נחשב ככהנים - "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש...").

עניין מאכלות אסורות המופיע בפרשתנו, עוסק גם הוא בהוצאה מהכח אל הפועל של קדושת ישראל.

חז"ל רואים במאכלות אסורות מעלה מיוחדת. הגמרא בב"מ1 שואלת למה במאכלות אסורות, המוזכרים בפרשתנו, נאמר "המעלה אתכם"2 ואילו בכל המקומות בתורה נאמר "המוציא". אלא ממשיכה הגמרא ואומרת:

אמר הקב"ה אילמלא (לא) העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי.

הגמרא מבינה שיש מעלה מיוחדת באיסור מאכלות אסורות ("המעלה" לשון מעלה). ננסה להבין מה המעלה המיוחדת של איסור זה.
הסיפרא בפרשת קדושים כותב3:

'ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי' אם מובדלים אתם מן העמים הרי אתם לשמי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר מלך בבל וחביריו. ר' אלעזר בן עזריה אומר מנין שלא יאמר אדם אי איפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לאכול בשר חזיר, אי איפשי לבוא על הערוה. אבל איפשי, מה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי כך ת"ל 'ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי' נמצא פורש מן העבירה ומקבל עליו מלכות שמים.


כמו שציינתי בהתחלה, ספר ויקרא עוסק בקדושת עמ"י. עניין מאכלות אסורות הוא קדושת עמ"י בנוגע למזון. כאשר אנו אוכלים, אנו צריכים לדעת שהמזון הוא אמצעי כדי לעבוד את ה'.
ישנם הרבה טעמים לאיסור מאכלות אסורות. רוב הטעמים קשורים בסברה שהאיסור הוא כדי לא לפגוע בנפש. אנו רואים שלא מספיק לדעת שהמאכל הינו אמצעי לעבודת ה', אלא גם אסור שבמזון עצמו יהיה פגם שעלול לפגוע בנפש.
לעומת זאת, ישנם המסבירים (ביניהם הרמב"ם במורה נבוכים4) את טעם איסור מאכלות אסורות בהסבר בריאותי, כרופא היודע מה בריא לתת לחולה.

לענ"ד המעלה המיוחדת באיסור מאכלות מובלטת מאוד אם הטעם הוא כדי לא לפגוע בנפש. כאשר אנו לא אוכלים מאכלות אסורות אנו לא עושים זאת בגלל הסברים רפואיים או מדעיים ואפילו לא משיקולי דיאטה, אלא אנו עושים זאת כי כך ציווה אותנו הקב"ה ועי"ז נוציא את קדושת עמ"י מהכח אל הפועל - "אשר קידשנו במצוותיו" ובעז"ה בזכות זה נהיה ראויים להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש...".1 ס"א עמ' ב'.
2 י"א, מ"ה - "כִּי אֲנִי ה' הַמַּעֲלֶה אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְית לָכֶם לֵאלֹקִים וִהְיִיתֶם קְדשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי"
3 י', כ"ב.
4 חלק ג', מ"ח.