בס"ד

תקנון תרומה באתר

כללי
אתר האינטרנט http://yesmalot.co.il (להלן: "האתר"), משמש כאתר של העמותה "ישיבת בנ"ע ישיבת מעלות" מס'- 580055473 (להלן: "העמותה") ומאפשר איסוף תרומות עבור צרכי העמותה על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש לצורך הרמת תרומה שייעשה על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או הרמת תרומה לעמותה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

אודות התרומות
האתר מאפשר לך לתרום תרומה לעמותה בדרך נוחה, מהירה וקלה.
טרם ביצוע התרומה (להלן: "התרומה") יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "התורם" או "מבצע הפעולה"). כדי שהתרומה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע התרומה.
ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת תפוצת הדיוור הישיר של העמותה.
חיוב מבצע התרומה הנתרמת על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. לא ניתן אישור חברת האשראי תוך 14 יום מקבלת ההודעה יהיה האתר זכאי לבטל את התרומה. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, ניתן לבצע תרומה באמצעות הטלפון כמופיע באתר. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. באישור העסקה על ידי חברות האשראי.
התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.
בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצורכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
לעמותה אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 2015
לעמותה אישורים משלטונות המס כמתחייב בחוק
נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך התרומה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית התרומה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

כשרות להשתמש באתר
כל תורם רשאי להשתתף בהליך התרומה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
• המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
• המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית למנוע ממבצע פעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
• מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין
• מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון
• מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון
• מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו\או בצד ג' כלשהו.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
העמותה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בכל מידע הקשור לתורמים ללא קבלת הרשאה בכתב, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך קבלת התרומה. ידוע לנו כי הכתובות ישמשו את העמותה כרשימת דיוור אלא אם הודענו על אי רצוננו לקבל שירותי דיוור ישיר בהתאם לדרך בה תקבע.
האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לתורם ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטול עסקה
מבצע פעולת התרומה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
לשם נוחיות המשתמש בלבד, ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לעמותה.

אחריות כללית בגין פעילות האתר
ידוע למשתמש כי השימוש באתר חשוף לסיכונים הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט העמותה משקיעה מאמץ בהגנה מפני סיכונים אלה אך למרות זאת אין אפשרות להגנה מוחלטת ויתכנו נזקים לרבות גילוי ו/או שיבוש המידע שיבוש בפעילות האתר.
העמותה אינה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה מתקלה / פגם או אופן תפעול שגוי של התוכנה שמפעילה את האתר או את הגישה אליו.
העמותה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת האתר או תוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ישירים או עקיפים הקשורים בשירותים ו/או שימוש באתר.
השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא . לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינותו ופעילותו. יחד עם זאת, האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, האתר לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו תרומתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא.(
האתר לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך התרומה בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
האתר לא יהא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
האתר אינו מתחייב כי קישורית כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

תנאים נוספים
כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו(logo) , אייקונים(icons) , וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן האתר נתנן את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

שונות
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

פרטים ליצירת קשר
ישיבת מעלות יעקב הרצוג
פקיעין 135 ת.ד. 222
מעלות 21011
04-9979708
office@yesmalot.co.il