בס"ד

שיעורים

  • Text מועדים | שמחת תורה | | שמיני עצרת ושמחת תורה / הרב ויצמן | תשרי תשס''ג
  • Text מועדים | שמחת תורה | | תורה ציוה לנו משה / הרב ויצמן | תשרי תשס''א