בס"ד
במשכיות כסף - בבא קמא

שער חיצוני

קדמת המעלותמתוך ההקדמה לחוברת

מפרסמים אנו בקובץ זה, דברים שנתחדשו בבית מדרשנו, בעת עיסוקנו במסכת בבא קמא.
בפתח הקובץ, נעמוד על מבנה המאמרים המופיעים בה.
מאמרו של ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן, מציג פתיחה כללית לסדר נזיקין.
חגי לב עוסק בחלוקה בין אב לתולדה. יצחק בלאו עומד על היחס בין אבות הנזיקין השונים.
לאחר מכן מובאים מאמרים המבררים את עניינו של כל אב בנפרד:
מיכאל וינוגרד - בנזקי קרן. ואילן דנינו - בנזקי שן ורגל ולאחר מכן בצרורות - תולדה דרגל. קובי בורנשטיין בנזקי בור ביחס לשור, וכן מאמר נוסף במחלוקת האמוראים בהגדרת אדם המזיק.
בחלק האחרון של החוברת מופיעים מאמריהם של חגי לב, אמיר גלטר ואילן דנינו הדנים בנושאי של תשלומי הנזק. לאחר מכן מאמרו של יצחק בלאו בעניין היזק שאינו ניכר, מאמר ממנו ניתן ללמוד על הקשר בין נזיקין למושג הבעלות.
את קובץ המאמרים חותם מאמרו של ראש הכולל - הרב תמיר כהן, המסכם את הנקודות העולות מכלל המאמרים ומציגם כמערכה.


למעלה

תוכן הענינים

1 הקדמה - תפוחי זהב במשכיות כסף
2 ראש הישיבה - הרב יהושע ויצמן פתיחה לסדר נזיקין
3 חגי לב ביאור שיטת הרי"ף בסוגית "תולדותיהן לאו כיוצ"ב"
4 יצחק בלאו כל שחבתי שמירתו
5 מיכאל וינוגרד כונה להזיק בשור ועבד
6 אמיר גלטר ואילן דנינו שן ורגל
7 אמיר גלטר ואילן דנינו צרורות
8 קובי בורנשטיין בירור בגדרי בור - מתוך המבט השונה של רב ושמואל בחיוב נזיקין
9 קובי בורנשטיין השיטות השונות במנין אבות נזיקין
10 חגי לב "מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם" - מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל
11 חגי לב בשלו הן שמין או בשל עולם הן שמין
12 אמיר גלטר ואילן דנינו תשלומי נזק עונש או השלמת חיסרון
13 יצחק בלאו ומיכאל וינוגרד היזק שאינו ניכר
14 ראש הכולל - הרב תמיר כהן נזיקין ומושג הבעלות - גיבוש המאמרים לכלל מבוא לפרק ראשון

למעלה