בס"ד

שיר למעלות ב

שיר למעלות ב

שער חיצוני

קדמת המעלות

שיבת עם ישראל לארצו חידשה את חייו הרוחניים. שוב חוזרת האומה למקומה הטבעי בו תוכל להוציא אל הפועל את כל סגולותיה הרוחניות. הנשמה חוזרת להאיר בגוף והגוף מוכן הוא לקבל את אורה של הנשמה. כאן מקומה של הנשמה להתגלות, של רוח הקודש לשרות ואף התורה חוזרת לאכסניה שלה - "אין תורה כתורת ארץ ישראל".

תמורות נפשיות אלו בחיי העם דורשות מאתנו, יושבי בית המדרש, להרתם למטרה נשגבה זו ולרומם קרנה של תורת ארץ ישראל, לחדש את לימוד התורה כך שתופיע נשמת התורה בגופי התורה ובמציאות כולה.

"בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה... והרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט הוא הרודד את הפרטים, הוא המרחיב את ההלכות הכל מלמעלה למטה" (אגרות הראי"ה, צ"ו).

המטרה גדולה ונשגבה עד מאוד היא ולעומתה תוהים אנו לא אחת: האמנם ראויים אנו לאתגר גדול שכזה? האין זו יומרנות? על כן ממשיך הרב ומחזק את ידינו "ואל זה צריכים אנו לשאוף. לא לעזות תחשב לנו".

על אחת כמה וכמה ראויים דברי חזוק אלו לדורנו העומד מול הסיבוכים הרבים בתהליך הגאולה, כבודנו הלאומי נרמס חדשים לבקרים, גויים באים ונוגשים בארץ חיינו ואנו עומדים ברפיון ידים וברפיון רוח. דווקא בעת הזאת נדרשים יושבי בית המדרש, תלמידי חכמים של ארץ ישראל, למלא את תפקידם המיוחד.

כך מורה לנו מרן הרב זצ"ל: "לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל ושעזיבתה היא שנפלה לנו את נפילתנו... עזבנו את נשמת התורה... דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה צריכים לקחת את המעולה שבתרופות, רדיקלים מוכרחים אנו להיות... כל מי שיש אומץ בלבבו כח בעטו ורוח ה' בנשמתו קרוא הוא לצאת אל המערכה ולצעוק הבו אור" (אגרות הראי"ה, תפ"ג).

יהי רצון שנזכה להיות חיילים נאמנים במערכה חשובה זו.

מערכת 'שיר למעלות'

למעלה

תוכן הענינים

מעלה תלמוד

1 ראש הישיבה הרב יהושע ויצמן ארבע כוסות
2 הרב מרדכי פרומר "כבתה אין זקוק לה" ו"הדלקה עושה המצוה" - עיונים בסוגית מאי חנוכה
3 ארנון גורליק ישוב הדעת בחג הסוכות - עיון בסוגית מצטער פטור מן הסוכה
4 גדעון עמיר 'מלקות במקום מיתה עומדת'
5 דוד הלל וינר זמן אוביקטיבי וזמן סוביקטיבי בהלכה
6 דורון גרינברג מחלוקת סומכוס וחכמים בממון שהוטל בספק

מעלה מצוה

7 הרב יהושע ויצן 'ולא זוכין לעצמן בכח גופן' - בענין שבט הלוי ושירות צבאי
8 נאור גלעד מצות קידושין

מעלה תנ"ך

9 אלעד עמוסי "בימים ההם אין מלך בישראל" - פתיחה לספר שופטים
10 אלעד ליסון שלטון בישראל - משפט המלוכה
11 יוגב עמרן ממלכות יהודה וישראל

מעלה מדרש

12 אייל גריינר מה בין ערי מקלט לערי לויה?
13 יובל טורם 'לא היה ולא עתיד להיות'

מעלה תנ"ך

14 מנחם הלברשטט וחננאל רוזנברג "אין אדם בקיא בדברים אלו" - עיון מחודש במדרש חז"ל
15 נאור גלעד ר' חנינא בן דוסא

מעלה מחשבה

16 ידידיה צוקרמן לראות פני שכינה
17 אלעד רוזנטל 'כי לי בני ישראל עבדים'
18 חננאל רוזנברג 'מחשבות תיקון' ו'מחשבות זרות' במשנת ר' נחמן מברסלב

מעלה יצירה

19 שירה
20 פרוזה
21 אייל גריינר מפתח לאגרות הראי"ה

למעלה

תוכן מורחב


מעלה תלמוד

ארבע כוסות - ראש הישיבה הרב יהושע ויצמן. 1
"כשתבין הסוד תראה הפשט איך הוא נכון ואמת ואיך אין בה יתיר כלל ותשמח אז יותר" (הגר"א). סתירות ותמיהות רבות בסוגית ארבע כוסות מתבארים ע"י הבנה פנימית של מצוה זו
"כבתה אין זקוק לה ו"הדלקה עושה מצוה", עיונים בסוגית 'מאי חנוכה' - הרב פרומר 2
המאמר עוסק בסוגיית חנוכה במסכת שבת. מתוך עיונים בסוגיית "כבתה אין זקוק לה" ו - "הדלקה עושה מצוה", מוצאים אנו שתי בחינות מרכזיות בהדלקת נרות חנוכה: זכירת הנס המתבטאת בפעולת ההדלקה ופרסום הנס הבא לידי בטוי בעצם הנרות הדולקים. מתוך שני צירים מרכזיים אלה מבוארות מחלוקות שונות בסוגיא ובהלכה.
ישוב הדעת בחג הסוכות, עיון בסוגית מצטער פטור מן הסוכה - ארנון גורליק 3
דין מצטער הפטור מן הסוכה נראה תמוה במבט ראשון. רגילים אנו לעשות מצוות על אף הקושי שבהם. מצב זה בא לאחר העמל של האדם "באוספך את מעשיך מן השדה", מצב זה בא אחר העמל ועניינו הוא הישיבה, "בסוכות תשבו". מתוך הבנה זו מתבאר דין מצטער על גדריו השונים.
'מלקות במקום מידה עומדת' - גדעון עמיר 4
דברי רבא "מלקות במקום מיתה עומדת" המתפרשים ע"י רש"י: "דהוא גופיה מיתה הוא" דורשים ביאור. הכיצד אפשר להגדיר את מלקות כעונש מיתה כאשר האדם חי. עיון מעמיק בהגדרת המיתה יבאר סוגיא זו.
זמן אוביקטיבי וזמן סוביקטיבי בהלכה - דוד הלל וינר 5
הלכות רבות תלויות הם בזמנים "היהדות הקפידה מאוד על איסור החמצת השעה. בה תודעת זמן מאוד רגישה היא. שהייה כלשהיא נחשבת על ידה לפשע" (הרב סולוביצ'יק זצ"ל, איש האמונה עמ' 75). מאידך בהלכות מסוימות קיימת התעלמות ממושג הזמן. על התעלמות זו דן המאמר.
מחלוקת סומכוס וחכמים בממון המוטל בספק - דורון גרינברג 6
המחלוקת בין סומכוס לחכמים בעניין ממון המוטל בספק, טומנת בחובה מחלוקת שורשית בהבנת המוחזקות, האם משמעותה היא "העמד דבר על חזקתו" או שסברת המוחזקות היא "מאן דכאיב ליה אזיל לבי אסיא".

מעלה מצוה

'ולא זוכין לעצמן בכח גופן' - בענין שבט הלוי ושירות צבאי - הרב יהושע ויצן 7
פטור הלוויים משרות צבאי אינו פשוט וגורף כפי שניתן לחשוב. בהתאם לאופיו המיוחד של שבט זה, ישנן מלחמות בהן הוא אינו רשאי להיות חלק מן הלוחמים אלא תפקידו הוא בתחומים אחרים. וישנן מלחמות בהן הוא יוצא כלוחם קרבי מן השורה ככלל ישראל.
מצוות קידושין - נאור גלעד 8
בין מוני המצוות מוצאים אנו הגדרות שונות במצוות הקידושין. עיון מעמיק בדבריהם מגלה שתי פנים במשמעותם הרוחנית של הקידושין.

מעלה תנ"ך

"בימים ההם אין מלך בישראל", פתיחה לספר שופטים - אלעד עמוסי 9
בספר שופטים שתי פתיחות מקבילות המאירות כל אחת צד שונה במצב המורכב של עם ישראל באותה תקופה. מתוך שתי הפתיחות ננסה להגדיר את תפקידו של ספר זה הממלא את תקופת המעבר בין הכניסה לארץ לבין יסוד המלוכה, תוך כדי התמקדות מיוחדת בשופט הראשון - עתניאל בן קנז כמייצג התקופה.
שלטון בישראל, משפט המלוכה - אלעד ליסון 10
על מינוי מלך נאמר "שום תשים עליך מלך"(דברים י"ז), מדוע א"כ קצף שמואל על העם כשביקשו למשוח מלך? דעות שונות נאמרו בראשונים בענין זה. אנו נטען כי בקשת העם למנות מלך באה כחיפוי על מצבם הרוחני הירוד ועל כך יצא הקצף. רק בקשת המלך על מנת לרומם את הצדק החברתי והרוחני העם, רצוי בעיני ה', "אשר יבחר ה' אלוקיך בו".
ממלכות יהודה וישראל - יוגב עמרן 11
ברשימה זו נעשתה הקבלה בין מלכי יהודה למלכי ישראל, שמלכו באותו פרק זמן, תוך כדי שימת לב לשנים שמלכו כפי שהכתובים מציינים בספר מלכים ובספר דברי הימים, וכמו כן, צוינו מקבילות מספר ירמיה.

מעלה מדרש

'אין אדם בקיא בדברים אלו' - עין מחודש במדרש חז"ל - מנחם הלברשטט וחננאל רוזנברג 12
המדרש בבראשית רבה מתאר פילוסוף גדול בשם אבנימוס הגרדי הבא לפני חכמי ישראל בשאלה לגבי בריאת העולם, ובמקום שיקבל תשובה לעניין, הוא נשלח לאבא יוסף, פועל באתר בנייה, ושומע מפיו דברי חוכמה. מדוע לא ענו חכמים לאבנימוס ומה היתה תשובתו המחוכמת של אבא יוסף? במאמר זה נציג את הדרך בה הבינו הפרשנים הקלאסיים את משמעות המדרש, נראה את הקשיים העולים מפרושם ונציע קריאה מחודשת, סרקסטית במקצת, העולה מתוך המדרש.
ר' חנינא בן דוסא - נאור גלעד 13
נסיון לרקום קודים מאפיינים בדמותו של התנא ר' חנינא בן דוסא על פי מעשיו והמימרות שמופיעות בשמו בספרות חז"ל.

מעלה מחשבה

לראות פני שכינה - ידידיה צוקרמן 14
בראשית הבריאה חטאה הארץ והפרידה בין העץ והפרי, בין האמצעי למטרה, בין הגוף לנשמה. ארץ ישראל לא חטאה בחטא זה ובה שוכנת הקדושה גם בחיי החול. בשל סגולותיה אלו צריך היה עם ישראל לעבור דרך גלות בה יוכשר לחיות בארץ ישראל. המאמר מבאר עניין זה ומראה כיצד מקורו הוא דברי ה' לאברהם בברית בין הבתרים.
"כי לי בני ישראל עבדים" - אלעד רוזנטל 15
עניינה הגדול של סמיכת גאולה לתפילה מוסבר ע"י הבנת עבדות ישראל כלפי אדנות הקב"ה. נראה שעניין העבדות הוא תוצאה של קניין בני ישראל ע"י הקב"ה מיד פרעה ופעם נוספת מצד אחשורוש. מתוך קניינים אלו נובעים חיובי התורות שבכתב ושבע"פ. כמו כן יתבאר עניין קבלת התורה מרצון מול קבלתה מתוך כפייה "כפה עליהם הר כגיגית".
'מחשבות תיקון' ו'מחשבות זרות' במשנת ר' נחמן מברסלב - חננאל רוזנברג 16
ר' נחמן מברסלב נתן במשנתו משקל רב לעולם המחשבה של האדם. לפי דבריו השפעותיה של המחשבה נרחבות ועמוקות - הן על עולמו הרוחני של האדם והן השפעות מעשיות ממש על תופעות ריאליות בעולם הפיזי. במאמר זה נציג את תפיסתו הכוללת של ר' נחמן בדבר מיקומה ותפקידה של המחשבה במסגרת עולמות הבריאה ובאדם ומתוך כך ננסה לברר את גישתו לשני נושאים חשובים הקשורים לעניין מחשבת התיקון. תיקונים הנעשים במחשבה ע"י צדיקים - תיקון העולם בראש השנה ותיקון האפיקורסים בעזרת "ניגון האמונה", וכן את עניין המחשבות הזרות העולות לאדם מתפילותיו ובהופעתו לצדיק ותפקידם כחלק מהתהליך התהקדמות בעבודת ה'.

מעלה יצירה

מפרי עטה של סדנת הכתיבה בישיבה
מפתח לאגרות הראי"ה - אייל גריינר

למעלה