כל הזכויות שמורות לכותב ולאתר. הקובץ מופיע באתר תורת ארץ ישראל


מושגים ומשפטים מיוחדים


כלל זה מבוסס על הכלל "תפוחי זהב במשכיות כסף".


הכלל: יש לשים לב לביטויים מיוחדים בלשון הגמרא, ולעמוד על העומק הגנוז בהם.

על החשיבות שבדיוק במילות הגמרא אין צורך להרחיב. דבריהם של חכמים שקולים בשקל הקודש, ויש משמעות לכל ביטוי ולכל מילה.
אחת הדרכים לעמוד על העומק הפנימי הגנוז בדברי הגמרא הוא בשימת לב לביטויים מיוחדים.
לפעמים הגמרא משתמשת במטבע לשון מיוחדת - מגדירה מושג או כלל, והלשון מתפרשת שלא כפשט המילים. במקרים אלו נראה שהביטוי מכוון להבנה פנימית של המושג, הכלולה במילים שבהן השתמשה הגמרא.
למשל: "ממון המוטל בספק". וכי הממון מוטל באיזה מקום? מה משמעות הביטוי? עיון בסוגיא מכוון להבנה עמוקה יותר של מושג זה.

סימן לדבר, היכול לסייע בזיהוי מושגים אלה: כאשר רש"י כותב "כלומר", אמרו בעלי הכללים1 שלשון הגמרא משובשת, ועל כן רש"י "מתקן" את הלשון. "כלומר", היינו "כך בא לומר", אף שאין זה פשט המילים.
עדיין יש להבין - מדוע נכתב הדבר בגמרא כפי שנכתב, ולא לפי התיקון אותו הציע רש"י? במקרים כאלה יש לנסות לעמוד על העומק הגנוז במילותיה של הגמרא, ועל הטעם להסתרתו.

1 עי' בשו"ת המבי"ט ח"ב תשובה רי"ג.-------------------------------------------------------------------------------------------