המאגר התורני

קטגוריה: בבא בתרא

שיעור כללי בנושא כתבי הקודש (יא.) המשנה האחרונה בפרקנו מבדילה בין חלוקת כתבי הקודש לחלוקת שאר דברים1: …זה הכלל: כל שיחלק ושמו עליו, חולקין. ואם לאו, אין חולקין. אימתי? בזמן שאין שניהם רוצים, אבל בזמן ששניהם רוצים, אפילו פחות מכאן יחלוקו. וכתבי הקדש, אף על פי ששניהם רוצים, לא […]
שיעור כללי בנושא ‘גוד או אגוד’ (יג.) כך פותחת הגמרא בענין ‘גוד או אגוד’1: ולא את הטרקלין כו’: אין בהן כדי לזה וכדי לזה, מהו? רב יהודה אמר: אית דינא דגוד או אגוד. רב נחמן אמר: לית דינא דגוד או אגוד.רש”י: אית דינא דגוד או אגוד – זה שרוצה […]
שיעור כללי בנושא הקובע זמן לחבירו (ה.) המשנה אומרת1: כותל חצר שנפל, מחייבין אותו לבנותו עד ארבע אמות. בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן. מד’ אמות ולמעלן, אין מחייבין אותו. סמך לו כותל אחר, אע”פ שלא נתן עליו את התקרה, מגלגלין עליו את הכל. בחזקת שלא נתן עד […]
שיעור כללי בנושא בית הכנסת (ג:) א. קדושת בית הכנסת הגמרא מביאה את דברי רב חסדא בענין בית הכנסת1: אמר רב חסדא: לא ליסתור איניש בי כנישתא, עד דבני בי כנישתא אחריתי. לכאורה, דברי רב חסדא אינם קשורים אל הסוגיה הכללית של פרקנו, ולא מובן מדוע בחרה הגמרא להביאם […]
שיעור כללי בנושא חזית (ד.) שאלות המצריכות עיון א. בסוגיא דף ד. על שאלת מאי חזית מביאה הגמרא תרי לישני דרב הונא והלישנא השניה אומרת: אמר רב הונא מיכפא קרנא מלגיו. ורש”י במקום אומר: … ולקמיה פריך הא מבחוץ קתני רש”י אינו מחכה לשאלת הגמרא וכבר במקום אומר שיש […]
שיעור כללי בנושא השותפין המשך (ב.) הזוהר בפרשת בלק דורש בענין ה”בבות” של סדר נזיקין1: ‘וירא בלק’. ר’ חזקיה פתח: ‘כה אמר ה’ שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלות’. כמה חביבין ישראל קמי קב”ה דאע”ג דאינון חאבו קמיה, וחבין קמיה בכל זמנא וזמנא, איהו עביד […]
השותפין (ב.) מסכת בבא בתרא פותחת בדין חלוקת חצר השותפין: השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונין את הכותל באמצע. מקום שנהגו לבנות גויל, גזית, כפיסין, לבנים, בונים. הכל כמנהג המדינה. בגויל, זה נותן שלשה טפחים, וזה נותן שלשה טפחים. בגזית, זה נותן טפחיים ומחצה, וזה נותן טפחיים ומחצה. בכפיסין, […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים