מוסר התורה - חוברת הוראות הפעלה? הרב יהושע ויצמןא' באדר א' ה'תשס"ה

כל הזכויות שמורות לישיבת מעלות. הקובץ מופיע באתר הישיבה www.yesmalot.co.il
מעובד ע"פ שיעור מפי ראש הישיבה. ערך: מנחם ויצמן.התורה - חוברת הוראות הפעלה?


ביטוי ידוע הוא:

הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם.

מקורו של הביטוי במדרש בזוה"ק1, ושם מאריכים חז"ל בביאור העניין ומשמעותו.
מהו פירושו של הביטוי?
מובן, שאין הכוונה שהקב"ה ראה שכתוב בתורה "כי יגח שור", ועל פי זה ברא בעולם שור. נראה, שהתורה עליה מדובר כאן איננה התורה בצורה הפשוטה, אלא משמעות אחרת למושג "תורה".
חז"ל מביאים לעניין זה משל, ובעיבוד, תוספת והתאמה לזמננו, נאמר משל נוסף.
נתבונן בהמצאה כדוגמת האינטרנט2. האם אפשר להגדיר מתי זה התחיל? באיזה רגע קרתה המהפכה?
הנקודה שניתן להגדיר כהתחלת העניין היא הרגע שבו חשב מי שחשב שיש אפשרות לעשות דבר כזה - לאגור את כל המידע העולמי כך שיהיה נגיש לכל אדם בכל מקום ובכל זמן.
עצם המחשבה על הרעיון - זה הדבר הגדול ביותר. קודם לכן לא העלה אף אדם בדעתו שדבר כזה אפשרי, וברגע אחד - השתנה העניין, והדבר הפך לרעיון מעשי. הרגע הזה הגיע כאשר העולם היה בשל לכך, לאור הידע שהצטבר עד לאותו זמן, ולאור המידה שבה מנהיג הקב"ה את עולמו באותו דור3.
ההמשך - התכנון המעשי, היצור, השיווק והתמיכה וכו' - הוא תוצאה של עצם ירידת הרעיון לעולם.
הרעיון בא כתוצאה ממספר ערכים שרצה הוגה הרעיון להגשים:
נגישות המידע, הפיכת העולם לכפר גלובלי, איחוד האנושות, ועוד ערכים רבים ושונים. ערכים אלה התגלמו לרעיון. השלב הבא הוא תכנון המוצר על ידי מהנדסים, לאחר מכן ייצור המוצר - לאור התכנון, ולבסוף מקבל הצרכן את המוצר מוגמר, עם חוברת הוראות - כיצד להפעיל ומה לעשות במוצר.
דבר זה נכון לכל מוצר. ראשיתו ברעיון הבא לענות על צרכים מסוימים, ולהגשים ערכים מסוימים. המשכו בשרטוט המוצר על ידי המהנדסים, לאחר מכן יצורו במפעל היצור, והתחנה הבאה היא הצרכן, המקבל מוצר מוכן להפעלה, עם חוברת הוראות שימוש.

משל מפורסם אומר, שכשם שכל הקונה מכשיר חשמלי מקבל חוברת הוראות שימוש, כך האדם, המכונה המשוכללת ביותר, זקוק לחוברת כזו, וזו התורה.
נראה, לאור הדברים שאמרנו, שזהו משל חסר. חוברת ההוראות היא הביטוי הנמוך ביותר של המכשיר. מיועדת היא לקונה שאיננו מבין את פעולת המכשיר, לא את מטרתו ולא את מקור הרעיון לייצרו. כל שהוא יודע הוא כיצד להפעילו - איפה צריך ללחוץ. אדם שמסתפק בכך - הוא ברמה נמוכה. אדם ברמה גבוהה יותר מבקש להבין את דרך הפעולה. הרמה הגבוהה ביותר והעליונה ביותר היא של האדם המתחבר גם לערכים שהולידו את המכשיר.
נראה, שאם במשל מצאנו כמה רמות, אף בנמשל כך.
חוברת ההוראות משל היא לספרי ההלכה. הרמב"ם, השולחן ערוך ודומיהם ריכזו מכל התורה את "הוראות ההפעלה" - מה לעשות בכל שלב, איפה צריך ללחוץ כדי שהיהודי "יפעל". זה דבר חשוב והכרחי, וזו הרמה הבסיסית ביותר.
ברמה גבוהה יותר נמצא השרטוט - צורת הפעולה הכוללת של המכשיר. בנמשל זוהי הגמרא, הנותנת את התמונה השלמה על הנושא.
גם הגמרא איננה השלב העליון ביותר. השרטוט הוא הורדה למעשה של רעיון. הערכים העליונים שהוצאתם אל הפועל היא במכשיר כזה או אחר, משל הם לתורת הסוד, המלמדת את הערכים שעליהם ברא הקב"ה את העולם. זוהי התורה שבה הסתכל הקב"ה וברא את העולם. אלו הם הערכים העליונים ביותר, המידות בהן מנהיג הקב"ה את עולמו, שהעולם הוא בבואה שלהם.

נראה, שהמשל איננו שלם לחלוטין. רבים מאיתנו קונים מכשיר חשמלי, ומסתפקים בחוברת ההוראות. כמה אנשים מתעניינים בשרטוט של המכשיר, או ברעיון שעומד בבסיסו?
שמא גם בתורה אנו יכולים להסתפק בהלכה, בידיעת הדברים שעלינו לעשות, ורק הסקרנים ביותר יעסקו ברמות העליונות יותר?!
נראה, שההבדל בין המכשירים למיניהם ובין התורה הוא בשתי רמות:
א. לימוד תורת הסוד איננו נובע מסקרנות בעלמא. הדרך שבה ברא ה' את העולם - הובילה גם ליצירת האדם. האדם אף הוא נברא על פי ערכים אלה, ולימודם הוא לימוד של עצמנו - לדעת מי אנו, מנין באנו ולאן אנו הולכים.
ב. ברמה עליונה יותר מבוארים הדברים בהמשך דברי חז"ל שהובאו בתחילת השיחה:

כיון שנברא העולם, כל דבר ודבר לא היה מתקיים עד שעלה ברצון לברוא האדם, שיהיה עוסק בתורה, ובשבילה נתקיים העולם. עתה, כל מי שמסתכל בתורה ועוסק בה, כביכול, הוא מקיים כל העולם. הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם, אדם מסתכל בתורה ומקיים העולם, נמצא שהמעשה והקיום של כל העולם הוא התורה. משום זה, אשרי האדם העוסק בתורה, כי הוא מקיים את העולם.

לימוד התורה - מקיים את העולם.
התורה איננה רק הוראות שימוש במכונה. לימוד התורה בונה ומקיים את ה"מכונה". קיומו של העולם תלוי בכך שהאדם יעסוק בתורה, וילמד ויחיה לאור הערכים שעליהם נברא העולם.
נראה, שדברי חז"ל אלה הם מן המקורות שלמד מהם הרב קוק זצ"ל את שיטתו בעניין "חכמת הקודש הפועלת"4, שאיננה רק מתארת את העולם, אלא פועלת ויוצרת בעולם. חכמת הקודש - תורת הסוד - היא חכמה שלימודה בונה ומקיים את העולם.
אמר הקב"ה "יהי אור", ומדיבור זה השתלשל האור שאנו רואים, וכן בשאר הבריאה5, אך בכך לא הסתיים התהליך. "המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית" - התחדשותה התמידית של הבריאה תלוי בתורה - בלימודה ובהופעתה על ידי ישראל.
"בדבר ה' שמים נעשו", והם הולכים ונעשים תמיד בדבר ה', בגילוי המידות והערכים שבעבורם נברא העולם, המופיעים בתורה.

זו התורה שבה הסתכל הקב"ה ועל פיה ברא את העולם. תורה זו כוללת את הערכים העליונים שבתבניתם נברא העולם. החידוש הוא, שאין זה מידע בלבד על מה שהיה בעת בריאת העולם, אלא זהו לימוד המחיה את העולם ומקיימו.

נמצא, שהרצון ללמוד את "תורת ארץ ישראל", והשאיפה לחיבור בין הנגלה והנסתר, אינם מסתכמים בהעמקה גרידא. עניינם הוא לימוד התורה בדרך שבה היא בנויה. עיון בהלכה ובגמרא, כדי לחשוף את הערכים שעל פיהם נברא העולם - הסוד שבתורה.

אנו הולכים מן הגלוי אל הנסתר. גם בלימוד התורה, אנו נפגשים עם החלק החיצוני - ההלכה והגמרא - ותפקידנו להגיע ממנו אל הסוד, אל הרעיון שממנו התחיל העולם כולו.
לימוד זה מחיה את העולם - ואת ההלכה. החיות היא על ידי קישורה של ההלכה אל שורשה, אל הערכים שהגה "בעל הרעיון".
יש להעמיק מן "המכונה" אל ה"שרטוט", וממנו אל הערכים שבנו מכונה זו.
זהו תפקידו של האדם - "לעבדה ולשמרה"6, וכפי שדרשו חכמים7, אלו הן מצוות עשה ומצוות לא תעשה. האדם לא נברא רק כדי להשתמש בעולם לצרכיו, אלא לְחיות ולקיים את העולמות כולם - על ידי התורה.
הבנה זו מבארת את החשיבות העצומה שנתנו חכמים ללימוד תורת הסוד, שבעבורה יצאו ישראל מן הגלות ויגאלו8. כל שלמותו של העולם תלויה בתורה זו ובלימודה, המקיים את העולם.

נראה, שדברים אלה חשובים במיוחד בעת כזו, בה עם ישראל נמצא באובדן דרך. רק ריבוי תורה, והופעת ערכים עליונים בעולם, יכול לקיים את ישראל ולהעלותם על דרך הישר.
יש להבין את הנהגת ה' את עולמו לאור דברי התורה הפנימית, ולחיות את חיינו בדרך זו. זוהי המשימה של הדור שלנו, ושמא הסתר הפנים שאנו מצויים בו נובע מהעלמת תורה זו ומיעוט לימודה. עלינו לחזק את ההבנה של התורה ומהותה, ולהבין שלימוד תורה המחיה את העולם, הוא לימוד הסוד - הערכים שעל פיהם נברא העולם.
1 ח"ב קס"א ע"א.
2 אין בדברים אלה משום הבעת דעה בענין האינטרנט. המשל מובא לצורך הסברת הדברים בלבד.
3 עיין בדברי הגר"א באבן שלמה י"א, ט': "בכל דור ודור שולט מידה אחרת (מהמידות שבהן מנהיג ה' את עולמו), שמזה משתנים הטבעים וכל מעשי הדור והנהגותיהם ופרנסיהם, הכל הוא לפי המידה ההיא, ותלוי בבחירתם בין לטוב בין לרע... וכן הנהגות הקב"ה עימהם. והכל כלול בתורה".
4 עיין בפסקאות הראשונות בספר 'אורות הקודש'.
5 עיי"ש בדברי הזוה"ק.
6 בראשית ב', ט"ו.
7 עי' בזוה"ק ח"א, כ"ז ע"א.
8 עיין ברעיא מהימנא ח"ג קכ"ד ע"ב.-------------------------------------------------------------------------------------------