זהר בלק (דף נ"ה):

דרך כוכב מיעקב…
… נסר ליה נסירו, ונטל לנוקבא מניה, ואתקין לה בכמה תיקונין, וקשטה בכמה קישוטין, ואלביש לה בכמה לבושין.
… כמה קישוטין קשט לה? שבעין. ואינון שבעים פנים דאורייתא.
כמה תיקונין תקין לה? תליסר תיקונין! אינון תליסר מכילין, דאורייתא. נדרשת בהו.
כמה לבושין אלביש לה? שית לבושין! ואינון שית סדרי משנה, בשית אנפין.

ויש לדקדק שבתחילה הסדר הוא "ואתקין… וקשטה… ואלבא",
ובפירוט, הסדר הוא קישוטין, תיקונין ולבושין.
נראה שבתחילה הסדר הוא מצד הקרוב קרוב יותר לגוף. התיקונין הם דרכי התנהגות והופעה של הגוף ואח"כ קישוטין שחלקן מחוברים ממש כעגילים ונזמים ואח"כ ולבושין המתחלפים דבר יום ביומו.
ולאחר מכן בפירוט המספרי. הסדר הוא מצד התורה: תורה שבכתב, דרשות התורה ותורה שבע"פ.
לפי"ז תיקונין הם דרכי ההתנהגות.
מתאימים הדברים לביאורו של הרב את המידות שהתורה נדרשת בהן, כהתנהגות של העולמות ואורות הקדש ההולכים ומתגלים באורות התורה.

דילוג לתוכן