מקור מפורש בזהר הקדוש, שי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן הן כנגד י"ג מידות הרחמים.
ע' זהר פנחס רכ"ח.:

טלית… כליל ח"י בין קשרין וחוליין לכל סטרא, חמש קשרין לקבל חמשה חומשי תורה, ותליסר חוליין, לקבל תליסר מכילן דרחמי דאורייתא, דאתמר בהון בשלש עשרה מדות התורה נדרשת.

וכך הובאו הדברים ב"בני יששכר" שכוונת הזהר לקשור י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן בי"ג מידות הרחמים ושם באר שהם "מדה כנגד מדה" א-ל – כנגר ק"ו, רחום – כנגד גזירה שוה, חנון כנגד בנין אב וכן הלאה.
וזו לשון בני יששכר מאמרי חדש אדר מאמר ז' דורש טוב (אות ג'):

והנה לדעת כולם נלמדו הדברים בג"ש נגד מדת רחו"ם בכדי לכפר עון כדכתיב והוא רחו"ם יכפר עו"ן.

ובביאורים שם אות מ"ב ציינו לזהר הנ"ל.

דילוג לתוכן