מה עשה לנו העגל?

הרב יהושע ויצמן
י״ח באדר ה׳תשס״ד
 
11/03/2004

פרשת שבוע
מה עשה לנו העגל?

השפעתו של חטא העגל היא לדורות, כפי שמובא ברש"י1 בשם חז"ל:

וביום פקדי וגו' – עתה שמעתי אליך מלכלותם יחד, ותמיד תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר העונות, ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עוון העגל.

נעיין במהות השינוי שעבר עם ישראל בעקבות חטא העגל.
הרב קוק זצ"ל כותב2:

לולא חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם, כי שם ד' הנקרא עליהם היה מעורר בהן יראת הרוממות, ולא היתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה היתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים, וכל מסבות העולם הנן אחוזות זו בזו להביא את אור ד' בעולם, וחטא העגל ימחה לגמרי וממילא כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ד', והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה, ונעם ד' יוחש בכל לבב, לענג רוח ולעדן נשמה ולכל בהם תחיה נפש כל חי.

לולא חטא העגל היתה בקרב העמים יראה טבעית כלפי ישראל, ולא היו נלחמים בישראל. עם ישראל היה בא לארץ, ומתיישב בה בשלום ובשלוה, והכל היה הולך למישרין. חטא העגל הביא את המלחמה ואת המאבק על הארץ, ובכלל את התגרות האומות בישראל במהלך הדורות.
כיצד גרם חטא העגל לשינוי זה?
חז"ל דורשים על חטא העגל את הפסוק3: "אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם. אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפולו"4:

הדא הוא דכתיב 'אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם', כשעמדו ישראל בסיני וקבלו את התורה אמר הקב"ה למלאך המות על כל עובדי כוכבים יש לך רשות בהם ועל אומה זו אין לך רשות בה שהם חלקי, כשם שאני חי וקיים כך בני קיימין שנאמר (דברים ל"ב) 'בהנחל עליון גוים' וכתיב 'כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו'. ולא רציתם אלא חבלתם מעשיכם ואמרתם לעגל 'אלה אלהיך ישראל', ולכך 'אכן כאדם תמותון', מה עובדי כוכבים משתמשים בשרים אף אתם כן.

קודם לחטא העגל היו ישראל במדרגה מעל למין האדם. בספר הכוזרי5 מחלק ר' יהודה הלוי את הברואים לחמש מחלקות: דומם, צומח, חי, מדבר וישראל. ישראל בטבעם ובמהותם נמצאים במדרגה מעל לשאר האומות. דבר זה נכון כאשר ישראל חיים בצורה הנכונה וממלאים את יעודם. אז הם במדרגת "אלהים", מעל לכל העמים, וממילא אין מלאך המוות שולט בהם. הגמרא6 מתארת את היחס בין המדרגות השונות שבבריאה:

אמר רמי בר חמא אין חיה רעה שולטת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמה שנאמר 'נמשל כבהמות נדמו'.

באופן טבעי יראות החיות מן האדם. החיות מרגישות, בחוש החייתי והטבעי, כי האדם הוא בדרגה מעליהן, ודבר זה מעורר יראת כבוד. החיות מרגישות בצלם אלוקים שבאדם. אולם, כאשר האדם אינו מוציא אל הפועל את צלם אלוקים שבו, הרי הוא כבהמה, ועל כן אובדת היראה הטבעית של הבהמה מן האדם, וחיה רעה שולטת באדם.
באותה צורה יש להתבונן על יחס האומות לישראל. "אין אומה רעה שולטת בישראל, אלא אם כן נדמה לה כאומה מן האומות". האומות מבינות כי ישראל הן בדרגה מעליהן, והן מאפשרות לישראל למלא את תפקידו בעולם. אולם כאשר עם ישראל איננו חי כעם ישראל ואיננו ממלא את תפקידו, מרגישות האומות כי ישראל הם "אחד משלנו", ואם כן ניתן להתגרות ולהילחם בעם ישראל.
לולא חטא העגל, היו ישראל ממלאים את תפקידם בצורה המלאה, והאומות היו מבינות באופן טבעי כי ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל כדי שיוכל למלא בה את תפקידו כנושא שם ה' בעולם, וממילא לא היו נאבקות על הארץ ולא היו מבקשות אותה לעצמן. אלא שחטא עם ישראל, וכביכול ירד ממדרגתו העליונה למדרגת שאר האומות. כך אומר הקב"ה לישראל: "אני אמרתי", כשנתתי לכם את התורה, "אלהים אתם", וראויים אתם להיות בדרגה העליונה של הבריאה, מעל לשאר האומות, אולם חטאתם בחטא העגל, ולכן "אכן כאדם תמותון", שוב אין אתם במדרגת "ישראל", אלא מתנהגים במדרגת "אדם" רגיל, ועל כן מיתה שולטת בכם, והאומות שולטות בכם, ואתם נדרשים למאבקים ולמלחמות כדי למלא את תפקידכם.
דברי חכמים אלה נותנים דרך להבנת יחסנו אל האומות ולדרך ההתמודדות המתאימה מולן. עיקר המאבק נגד האומות על הארץ איננו בכלי נשק ובמיגור הטרור בצורתו החיצונית. יש למקד את המאמצים בהשבת היראה הטבעית של האומות מישראל ובהחזרת כח ההרתעה של ישראל כלפי העמים. דבר זה צריך להיעשות על ידי גילוי המדרגה הישראלית המיוחדת והופעתה בפועל בחייו של עם ישראל. אין אנו עם ככל העמים, ורק אם נחיה את מהותנו האלוקית, יבינו זאת העמים ויודו לנו כי שם ה' נקרא עלינו.


1 שמות ל"ב, ל"ד.
2 אורות המלחמה ד', עמ' י"ד.
3 תהילים פ"ב, ו'-ז'.
4 שמות רבה פרשה ל"ב, ז'.
5 מאמר ראשון, ל"א-מ"ג.
6 סנהדרין ל"ח ע"ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן