סנהדרין נ' – לימוד מקל וחומר

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

סנהדרין נ':

שריפה חמורה מסייף שכן ניתנה לבת כהן שזינתה ומאי חומרא שכן מחללת את אביה אדרבה סייף חמור שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת ומאי חומרא שכן ממונן אבד נאמר אביה בסקילה ונאמר אביה בשריפה מה אביה האמור בסקילה סקילה חמורה מסייף אף אביה האמור בשריפה שריפה חמורה מסייף שריפה חמורה מחנק שכן ניתנה לבת כהן שזינתה ומאי חומרא כדאמרן אדרבה חנק חמור שכן ניתן למכה אביו ואמו ומאי חומרא שכן הוקש כבודן לכבוד המקום מדאפקיה רחמנא לנשואה בת כהן מכלל נשואה בת ישראל מחנק לשריפה שמע מינה שריפה חמורה סייף חמור מחנק שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת ומאי חומרא שכן ממונם אבד אדרבה חנק חמור שכן ניתן למכה אביו ואמו ומאי חומרא שכן הוקש כו' אפילו הכי פושט ידו בעיקר עדיף: רבי שמעון אומר כו': שריפה חמורה מסקילה שכן ניתנה לבת כהן שזינתה ומאי חומרא שכן מחללת את אביה אדרבה סקילה חמורה שכן ניתנה למגדף ולעובד עבודת כוכבים ומאי חומרא שכן פושט ידו בעיקר רבי שמעון לטעמיה דאמר אחת ארוסה ואחת נשואה יצאה לשריפה ומדאפקיה רחמנא לארוסה בת כהן מכלל ארוסה בת ישראל מסקילה לשריפה שמע מינה שריפה חמורה שריפה חמורה מחנק שכן ניתנה לבת כהן שזינתה ומאי חומרא כדאמרן אדרבה חנק חמור שכן ניתן למכה אביו ואמו ומאי חומרא שכן הוקש כבודם לכבוד המקום מדאפקיה רחמנא לנשואה בת כהן מכלל נשואה בת ישראל מחנק לשריפה שמע מינה שריפה חמורה שריפה חמורה מסייף שכן ניתנה לבת כהן שזינתה ומאי חומרא כדאמרן אדרבה סייף חמור שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת ומאי חומרא שכן ממונם אבד אמרת וכי איזה כח מרובה כח המדיח או כח הנידח הוי אומר כח המדיח וקל וחומר ומה חנק שחמור מסייף שריפה חמורה ממנו סייף הקל לא כל שכן סקילה חמורה מחנק שכן ניתנה למגדף ולעובד עבודת כוכבים ומאי חומרא כדאמרן אדרבה חנק חמור שכן ניתן למכה אביו ואמו ומאי חומרא שכן הוקש כו' מדאפקיה רחמנא לארוסה בת ישראל מכלל נשואה בת ישראל מחנק לסקילה שמע מינה סקילה חמורה סקילה חמורה מסייף שכן ניתנה למגדף כו' אדרבה סייף חמור שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת ומאי חומרא שכן ממונם אבד אמרת וכי איזה כח מרובה כח המדיח או כח הנידח הוי אומר כח המדיח וקל וחומר ומה חנק שחמור מסייף סקילה חמורה ממנו סייף הקל לא כל שכן חנק חמור מסייף שכן ניתן למכה אביו ואמו ומאי חומרא כדאמרן אדרבה סייף חמור שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת ומאי חומרא שכן ממונם אבד אמרת וכי איזה כח מרובה כח המדיח או כח הנידח הוי אומר כח המדיח ותניא מדיחי עיר הנדחת בסקילה רבי שמעון אומר בחנק.

הקל וחומר:

ומה חנק שחמור מסייף שריפה חמורה ממנו, סייף הקל, לא כל שכן?

ופרש"י את הקל וחומר (ד"ה הוי אומר כח המדיח).

ור' שמעון אית ליה מדיחי עיר הנדחת בחנק, ויליף לה מקרא באלו הן הנחנקין (סנהדרין פט, ב), ומדמדיחין בחנק ונדחין בסייף אלמא חנק חמור מסייף, וכבר קיימא לן לעיל דשריפה חמורה מחנק הלכך כל שכן דחמורה היא מסייף מקל וחומר מה חנק דחמור מסייף כו'.

המיוחד בקל וחומר זה שאף מיתת בי"ד שהיא דין קשה, אף בה יש קל וחמור.
יכולה הגמ' להוציא מתחת ידיה את הביטוי "סייף הקל".
ועי' בלשון האר"י בביאורו לקל וחומר שהקל בא ממידת הרחמים. ואף הרב בעולת ראי"ה בביאור קל וחומר השתמש בביטויים של רחמים כלפי המושג "קל".

ובכללות מדת הקל נמשכת היא מהופעת הרוח הגדולה… שם הענג הוא ההולך ומניע את כל התנועות שבמעשה, והכל הוא קל.

חז"ל בלימוד הקל וחומר במיתות ב"ד באים לומר שגם מי שנתחייב מיתה בב"ד, ובודאי דינו דין קשה, גם כלפיו צריך לנהוג במידת הרחמים באופן יחסי למי שחיובו הוא בעבירה קשה יותר.
על כן חילקה התורה את מיתות ב"ד לפי מדרגות של חומרא. בתוך ארבע מיתות יש קלות ויש חמורות. גם שם בשיא הופעת מידת הדין, יש לשתף את מידת הרחמים בבחי' מה שאמרו חז"ל (סנהדרין מ"ה):

ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה.

נראה שזה חידושה של הסוגיא. הנהגת קל וחומר גם בתוך מיתות ב"ד יש קל ויש חמור.
אין לך לימוד לדייק את ההנהגה, יתר מזה, ודו"ק…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן