תורת ארץ ישראל

חז"ל דברו במקומות רבים על ייחודה של תורת ארץ ישראל על פני תורת חו"ל (ובפרט על פני תורת בבל). במהלך הדורות פירשו ראשונים ואחרונים דברים אלו כמתייחסים לא רק אל התלמוד הירושלמי, אלא אל כל לימוד תורה בארץ ישראל – כל הלומד תורה בארץ ישראל מושפע מאורה ומנעימותה של הארץ והדבר צריך להשפיע על לימודו. מרן הרב קוק זצ"ל הפך עיקרון זה ליסוד מרכזי בתחיית עם ישראל בדורנו – בראש כל התחומים המתחדשים צריכה לבוא התחדשות לימוד התורה ברוח ארצישראלית. הרב ראה […]

מקורות להרחבה

מתורתם של תנאים ואמוראים בראשית רבה טז, ד וזהב הארץ ההיא טוב, מלמד שאין תורה כתורת א"י ולא חכמה כחכמת א"י בבא מציעא פ"ה ע"א רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה, כי היכי דלא נטרדיה רש"י: גמרא דבבלאי – גמרא שלנו. דלא ניטרדיה – כשעלה לארץ ישראל ללמוד מפי רבי יוחנן, ואמוראין שבארץ ישראל לא היו בני מחלוקת, ונוחין זה לזה כשמן, כדאמרינן בסנהדרין (כד, א), ומיישבין את הטעמים בלא קושיות ופירוקין. בבא […]

כללי הלימוד לאורה של תורת ארץ ישראל

א. "שתיק רב" הכלל: כאשר ישנה בגמרא שאלה ללא תשובה עליה, מלמד הדבר על עומק שיש בדברים, שאין דרך לאומרו בסגנון התלמוד, ועל כן לא ניתנה תשובה לשאלה זו. דוגמאות ליישום: שביעית (ירושלמי) – תוספת שביעית סוכה ה' ע"ב – כל הפסוק לשיעורין נאמר כתובות י"ג ע"א – מה טיבו של עובר זה קידושין י"א ע"א – קידושי כסף לבית שמאי קידושין י"ד ע"ב – "שכיר" "שכיר" בבא קמא י"א ע"א – שמין לשואל בבא מציעא ו' ע"א – "תקפו […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן