ברכות ה' (ע"א) – לימוד מקל וחומר ומגזירה שוה

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

ברכות ה' (ע"א):

דבר זה מתורתך תלמדנו קל וחומר משן ועין מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם עבד יוצא בהן לחרות יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה.
והיינו דרבי שמעון בן לקיש דאמר רבי שמעון בן לקיש נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין נאמר ברית במלח דכתיב ולא תשבית מלח ברית ונאמר ברית ביסורין דכתיב אלה דברי הברית מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורין יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם.

מקל וחומר ומגזירה שוה ייסורין ממרקין גופו של אדם
שתי צורות יש, על ידן מתגלה סגולת נשמתו של אדם.
האחת השפלת החומר על ידי הייסורין מופיעה את הכוחות הרוחניים.
השניה כוחות המתנגדים לנשמה הם הגורמים לגילוייה במציאות.
שני הדברים באים לידי ביטוי בדברי הרב בעולת ראי"ה בשתי פסקאות סמוכות. זה לשון הרב:

מעלה עשן כל שהוא
כל מה שהוא מושפל בעולם החמרי המוגבל הלא הוא מוכן לעלות ע"י הארתה הפנימית של הנשמה, המאירה ממקור חייה על כל הנושאים אשר השפלו. והכח הזה, המתמר ועולה, הלא עומד בצביונו העליון, באין יחש לכל תכן של שעור, כי מציאותו האיכותית היא יסוד פעולתו, ואין ביחש לו שום ערך אל הכמות. וכאשר מעלה העשן הוא המסמן את העליה הזאת, שכל המצוי המוגבל והמושפל עולה למעלה ע"י ההופעה הסגולית של הקטרת, ע"כ אינו צריך שעור, כי הוא עומד למעלה מכל שעורים והגבלות. מעלה עשן כל שהוא.
רבי נתן אומר אף כפת הירדן כלשהוא
הסגולה העליונה, שדוקא בהיותה מסובבת ממפריעים ומנגדים, המעכבים בעדה, היא יותר מתגברת בשליטתה, קשורה בכפת הירדן, שדוקא בהיותו במקום שריח רע שורה שם הוא מתגבר בסגולת התחזקות ריחו הטוב, – ותכן זה הוא למעלה מכל כמותיות. כי מצד הכמות יסתעפו הענפים דוקא דומה מדומה, אבל אותה התכונה של התגברות הריח הטוב ע"י הפכו דוקא, היא כבר למעלה מכל התכן שלהויה שעורית, וכפת הירדן, שזאת היא סגולתה (משנת חסידים), היא עומדת למעלה מכל שעור, כפת הירדן כל שהוא.

אלו שתי הבחינות הנאמרות בסוגיין.
מקל וחומר אנו לומדים שהשפלת החומר מביאה לחירות. קל וחומר משן ועין.
ומגזירה שוה אנו לומדים שהייסורים ממתקים כמלח הממתיק את הבשר.
ומתאימים הדברים. הנהגת קל וחומר היא שחלק מונהג בדין וחלק ברחמים וג"ש היא הנהגה בדרך ממוצעת וממותקת.
עבדות היא הנהגת הדין וחירות היא הנהגת הרחמים.
עבד יוצא לחירות בשן ועין וק"ו לייסורין שמוציאין את האדם לחירות.
מלח הממתיק את הבשר זו הנהגה ממוצעת וממותקת וזו ההנהגה של הייסורין הממרקין גופו של אדם וממתקים אותו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן