סוכה נ"א (ע"ב) – נ"ב (ע"א) – לימוד מקל וחומר

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

סוכה נ"א (ע"ב) – נ"ב (ע"א):

תנו רבנן בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים לידי קלות ראש התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים ועדיין היו באין לידי קלות ראש התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה היכי עביד הכי והכתיב הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל אמר רב קרא אשכחו ודרוש וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד אמרו והלא דברים קל וחומר ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם על אחת כמה וכמה

נראה שהקל וחומר הוא בבחינת פירוד וחיבור.
בדברי הכתוב בזכריה על הספד משיח בן יוסף שייהרג מבואר שגם שעסוקין בהספד, ואין יצר הרע שולט, אעפ"כ אמרה תורה נשים לחוד וגברים לחוד, ומזה אנו לומדים שחיבור איש ואישה הוא כל כך חזק שכמעט אינו בשליטת האדם. ענין זה של קיום העולם והמשכיות הדורות לא השאיר לנו הקב"ה לבחירה וזה יצר הקרוב להיות שולט באדם ואין אדם שולט עליו. על כן אפי' בזמן הספד וצער גדול כל כך, יצר זה של עריות נשאר בתוקפו.
ומזה נלמד בקל וחומר, שאם בזמן הספד, שמידת הדין נוהגת, שהיא בחינת פירוד, אעפ"כ אמרה תורה אנשים לחוד ונשים לחוד, כיון שיצר זה אינו בשליטת האדם, קל וחומר לזמן שמחה שהקירוב והחסד שולטים, שאז צריך להפריד, נשים ואנשים לחוד, על מנת שלא יתגרה בהם יצה"ר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן