קידושין נ"ה (ע"א) – לימוד מקל וחומר

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

קידושין נ"ה (ע"א):

לחולין אימר דשמעת ליה לרבי מאיר בקדשי קדשים בקדשים קלים מי שמעת ליה א"ל ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה קל וחומר קדשי קדשים מתחללים קדשים קלים לא כל שכן איתמר נמי אמר ר' חמא בר' עקיבא אמר רבי יוסי בר' חנינא אומר היה ר"מ הקדש במזיד מתחלל בשוגג אין מתחלל אחד קדשי קדשים ואחד קדשים קלים קל וחומר קדשי קדשים מתחללים קדשים קלים לא כל שכן.

ריטב"א שם:

אימור דשמעת לה לרבי מאיר בקדשי קדשים פירוש דסתם הקדש היינו קדשי קדשים אי נמי קדושת דמים שהם כלם לגבוה ושייכה מעילה בכלהו דאלו קדשים קלים רובו להדיוט דלא שייכא ביה מעילה והשתא קס"ד דכיון שיש לו חלק בקדשים קלים כשמתכוין לגזול לא חשיב כמוציאו מרשות הקדש ומוליכו לרשות בעלים.

קדשים קלים זו בחי' קל וקדשי קדשים זה בחי' חמור שקדושתן חמורה. הקל הוא מתפשט1 יותר בחי' חסד, ולכן גם הבעלים יכולים להנות מהם באכילתן, ויש להם חלק בקדשים. הקדשים הקלים קרובים יותר2 להיות מחוללים. קדשי קדשים קדושתן חמורה ואינה מתפשטת אלא נשארת במקדש בלבד אם זה קדושת בדק הבית או רק כל המזבח אם זה בקדושת מזבח. רחוקים הם יותר מהחולין ומהחילול.
על כן למדו שאם קדש קשים מתחללים במזיד, קל וחומר שקדשים קלים, שקדושתן קרובה יותר לחולין שיתחללו.


 

1 עי' במבוא לקל וחומר התפשטות וצמצום.
2 עי' במבוא לקל וחומר קרוב ורחוק.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן