המאגר התורני

קטגוריה: בבא קמא

מי שהיו לו בתים שדות וכרמים (ז. – ז:) נאמר בגמרא בדף ז’ ע”א – דף ז’ ע”ב: אלא אמר אביי כדמר דתניא הרי שהיו לו בתים שדות וכרמים ואינו מוצא למוכרן מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה והוי בה מר היכי דמי אי הוזל ארעתא דכ”ע ודידיה נמי […]
סוגית מיטב שדהו (ו: – ז.) הגמ’ בדף ו’ ע”ב מביאה ברייתא: תנו רבנן מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל ר’ עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לנזקין מן העידית וק”ו להקדש. ומבאר רב אחא בר יעקב את […]
נזקי בור (ה: – ו:) בגמ’ בדף ה ע”ב נאמר: אמר רבא וכולהו כי שדית בור בינייהו אתיא כולהו. ויש לדון בדברי רבא, האם במקרה המלמד המשותף לכולם הוא דוקא בור או שמא מיוחד הוא הבור כאב נזיקין שדוקא הוא מהווה מקור לשאר האבות? בהמשך דנה הגמ’1 מה בא […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים