המאגר התורני

קטגוריה: שבת

“תיתי לי” – מידות חסידות הגמרא במסכת שבת (קי”ח ע”ב) מביאה דברי אמוראים על הנהגותיהם הטובות: אמר רב נחמן: תיתי לי דקיימית שלש סעודות בשבת. אמר רב יהודה: תיתי לי דקיימית עיון תפלה. אמר רב הונא בריה דרב יהושע: תיתי לי דלא סגינא ארבע אמות בגילוי הראש. אמר רב […]
מלאכת קושר שיטות שונות יש בין הראשונים בהגדרת מהותה של מלאכת קושר, נעמוד על סוגית הגמרא ועל שיטות הראשונים בהבנתה.נעיין בשלוש סוגיות ובפסקי הרי”ף והרמב”ם עליהן. הצעת הסוגיותא. שבת קי”א ע”ב: משנה. ואלו קשרים שחייבין עליהן: קשר הגמלין וקשר הספנין, וכשם שהוא חייב על קישורן כך הוא חייב על […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן