המאגר התורני

קטגוריה: ואתחנן

אל תשכח את “פן תשכח” הרש”ר הירש בתחילת הספר מסביר שהמכנה המשותף של כל המצוות שנתחדשו בספר דברים הוא הכנת עם ישראל לקראת הכניסה לארץ. כחלק ממצוות אלו אנו מוצאים כמה עניינים שאותם מצווה התורה לא לשכוח. מצווה אותנו התורה (ד’, ה-י): ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני […]
מעין של געגועים לארץ ישראל תחינתו של משה רבנו להיכנס לארץ, לכאורה הושבה ריקם. נדמה שזו היתה תפילה שלא נענתה. אולם הרב נריה מביא בספרו: “מועדי הראי”ה” דברים ששמע מפי הרב קוק בפרשת ואתחנן, ומהם עולה תמונה שונה1: בפרשת ואתחנן אמר מרן הרב זצ”ל על שולחנו הטהור:מידות גדולות שהיו […]
לזכור ולא לשכוח קודם שמספר משה רבינו לעם ישראל על מעמד הר סיני, הוא חוזר ומדגיש את חשיבותו לדורות1: רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני ה’ אלהיך בחרב […]
מה שעש יכול לעשות… דבר אחר ‘ואתחנן אל ה”. זה שאמר הכתוב (תהלים ל”ט): ‘בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל אדם’. מהו ‘בתוכחות על עון’, על ידי עון אחד שהיה ביד משה שהוכיח את בניך ואמר להם (במדבר כ’) ‘שמעו נא המורים’ יסרת אותו […]
יראת העונש? יראת הרוממות? כתב הרמב”ם בספר המצוות1: והמצוה הרביעית היא שצונו להאמין יראתו יתעלה ולהפחד ממנו ולא נהיה ככופרים ההולכים בקרי אבל נירא ביראת ענשו בכל עת והוא אמרו יתעלה ‘את ה’ אלהיך תירא’. ישנה מצוה מן התורה לירא ולפחד מעונשו של ה’ לעובר על דבריו, כלומר, “יראת […]
“אנכי ה’ אלקיך” – מצות האמונה בפרשת השבוע מופיעים עשרת הדברות, ומתוכם נייחד את הדיבור על הראשון שבהם: “אנכי ה’ אלקיך”.כותב הרמב”ם בספר המצוות: מצוה א’ היא הציווי אשר ציוונו בהאמנת האלוהות, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה הוא פועל לכל הנמצאים, והוא אומרו: “אנכי ה’ אלקיך”… הרמב”ם הבין […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים