המאגר התורני

קטגוריה: שני כתובים המכחישים זה את זה

נתייחדה פרשת מצורע שרב המידות (ככולן) נדרשות בה. במידת קל וחומר, הקל והחמור, החסד והדין, אינן מתמזגות אין הדין נמתק ברחמים. עומדות הן זו לצידה של זו. חלק נידון במידת הדין וחלק מונהג במידת הרחמים. במשנת נגעים (פי”ב מ”ה) ובמדרש ספרא א”ר מאיר: אמר רבי מאיר, וכי מה מטמא […]
בברייתא דרבי ישמעאל: שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא השלישי ויכריע ביניהם, כיצד? כתוב אחד אומר: וירד ה’ על הר סיני אל ראש ההר. וכתוב אחר אומר: מן השמים השמיעך את קולו ליסרך, הכריע השלישי: כי מן השמים דברתי עמכם, מלמד שהרכין הקדוש ברוך הוא שמי שמים […]
ספרי נשא (פסקא נ”ח): ובבא משה אל אהל מועד. למה נאמר לפי שהוא אומר ויקרא א וידבר ה’ אליו מאהל מועד לאמר שומע אני מאהל מועד ממש ת”ל שמות כה ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת אי אפשר לומר מאהל מועד שכבר נאמר מעל הכפורת וא”א לומר מעל […]
ספרא ריש אחרי: רבי עקיבא אומר כתוב אחד אומר בקרבתם לפני ה’ וימותו וכתוב אחד אומר ויקריבו לפני ה’ אש זרה הכריע בהקריבם אש זרה לפני ה’ הוי על הקריבה מתו ולא מתו על ההקרבה. לר”ע יש שני כתובים המכחישים זה את זה בסיבת מיתת בני אהרון. האחד בפרשת […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י. מכילתא בא י”ב (ה’): ר’ עקיבא אומר כתוב אחד אומר “מן הכבשים ומן העיזים” וכתוב אחד אומר “צאן ובקר” כיצד יתקיימו שני מקראות הללו? אמרת זו […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים