המאגר התורני

גמרא: בבא מציעא ב עב

בבא מציעא ב’ (ע”ב) – לימוד מקל וחומר

בבא מציעא ב’ (ע”ב): לימא מתניתין דלא כסומכוס דאי כסומכוס האמר ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה ואלא מאי רבנן הא אמרי המוציא מחברו עליו הראיה האי מאי אי אמרת בשלמא רבנן התם דלא תפסי תרוייהו אמרו רבנן המוציא מחבירו עליו הראיה הכא דתרוייהו תפסי [פלגי] לה בשבועה אלא אי אמרת סומכוס השתא ומה התם דלא תפסי תרוייהו חולקין בלא שבועה הכא דתרוייהו תפסי לה לא כל שכן. כתב הרמ”ע מפאנו במאמר מאה קשיטה (ס’ ע”ח): סומכוס במספר שמו1 וסודו

לשיעור המלא »

בבא מציעא ב’ (ע”ב) – לימוד מקל וחומר

בבא מציעא ב’ (ע”ב): לא ולאו קל וחומר הוא ומה התם דאיכא דררא דממונא למר ואיכא דררא דממונא למר ואיכא למימר כולה למר ואיכא למימר כולה למר אמר סומכוס ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה הכא דליכא דררא דממונא דאיכא למימר דתרוייהו היא לא כל שכן. דררא דממונא היינו שיש לו שייכות לממון ובודאי הממון של אחד מהם, וכל אחד מהם יש צד שהוא בעל הממון כולו. זוהי מציאות של מידת הדין, שיש חשש הפסד ממון לאחד מהם, ואעפ”כ אמר

לשיעור המלא »

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים