י"ג מידות >> גזירה שוה

תמורה ג' (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

בדף ב' (ע"ב) מביאה הגמ' ברייתא: קדשי עובדי כוכבים לא נהנין ולא מועלין ואין חייבין עליהם משום פיגול נותר וטמא. ובדף ג' מביאה הגמ' מקור דין זה אחר שביארה הגמ' לא נהנין מדרבנן ולא מועלין מדאורייתא: מאי טעמא דכתיב נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה וילפינן חטא חטא מתרומה. היינו שלומדים בגזירה שוה חטא חטא מתרומה שבתרומה נאמר "ושמרו משמרתי ולא ישאו עליו חטא" (ויקרא כ"ב, ט'). וממשיכה הגמ': ובתרומה כתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים. הכוונה לפסוק (במדבר י"ח, […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

סנהדרין פ"ד (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

סנהדרין פ"ד (ע"א): מאי טעמא דרבי אמר רבי אבהו גמר חטא חטא מתרומה מה להלן במיתה אף להלן במיתה. עי' מש"כ פסחים ל"ג בגזירה שוה זו.

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

זבחים מ"ה (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

זבחים מ"ה (ע"א): ולא מועלין – דגמר מעילה חט חט מתרומה. במעילה ובתרומה נאמר חטא. הגזירה השוה באה ללמדנו שבשניהם יש דבר שיצא מכלל חולין והוא מיועד להיות קדש לה'. התרומה היא חלק התבואה שהוא קדוש ונאכל על ידי הכהנים בטהרתם. ומעילה היא בהמה שמקדישה לקרבן לה' על מנת להעלותה על המזבח לשם ה'. החטא הוא שימוש בתרומה או בקרבן לענייני חולין. הקדושה היא התכלית. כל דבר שתכלית שימושו בקדש ומיועד לקדש הרי הוא קדש. החטא הוא החטאת המטרה. בצורה […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

כרתות ט' (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

הקשר בין הדין הנלמד למידה גזירה שוה מבואר בלימוד זה ע"פ האר"י והרב קוק. במשנה בכרתות (דף ט' בגמרא) אמרו: אלו מביאין על הזדון כשוגג… ושבועת העדות ושבועת הפקדון ובגמ' אמרו: שבועת העדות מנלן דת"ר בכולן נאמר "ונעלם" כאן לא נאמר "ונעלם" לחייב על השוגג כמזיד שבועת הפקדון מנלן, יליף "תחטא" משבועת העדות. ביאור הדברים נאמר בפרשת שבועת העדות (ויקרא ה' א')   ונפש כי תחטא ושמע קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו […]

תגיות: ,

י"ג מידות >> גזירה שוה

סוטה ל"ג (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

סוטה ל"ג (ע"א): שבועת הפקדון: אתיא תחטא תחטא משבועת העדות. עי' מש"כ כריתות דף ט'.

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

פסחים צ"ג (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

פסחים צ"ג (ע"א): תנו רבנן חייב כרת על הראשון וחייב כרת על השני דברי רבי. ובגמרא ביארו דעת רבי: רבי סבר וחדל לעשות הפסח ונכרתה דלא עבד בראשון אי נמי קרבן ה' לא הקריב במעדו בשני וממאי דהאי חטאו ישא כרת הוא קסבר מגדף היינו מברך השם וכתיב במברך את השם ונשא חטאו וגמר האי חטאו דהכא מחטאו דהתם מה להלן כרת אף כאן נמי כרת. ביאור הדברים: נאמר במברך את השם (ויקרא כ"ד ט"ו): ואל בני ישראל תדבר לאמור […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

פסחים ל"ג (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

פסחים ל"ג (ע"א): אמר רבי אבהו גמר חטא חטא מתרומה מה תרומה במיתה אף מעילה במיתה המלבי"ם על הפסוק בתהילים (כ"ה, ח') בביאור המילות, אומר: טוב וישר ה', על כן יורה חטאים בדרך וחטאים הם מצד השגגה ומצטרף עם קולע אל השערה ולא יחטיא (שופטים, כ') שלא יכוונו הדרך הנכון ויורם הדרך. להחטיא פירושו שלא לכוון אל המטרה הנכונה. יש דרך מסויימת על ידה מתקרב האדם להשי"ת. "דרכיך ה' הודיעני"1. מצות תרומה מלמדת שבתוך המציאות נמצא הקדש, שהוא תכלית העולם. […]

תגיות:


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן