סנהדרין ע"ד (ע"א) – לימוד מקל וחומר

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

סנהדרין ע"ד (ע"א):

תניא רבי שמעון בן יוחי אומר העובד עבודת כוכבים ניתן להצילו בנפשו מקל וחומר ומה פגם הדיוט ניתן להצילו בנפשו פגם גבוה לא כל שכן וכי עונשין מן הדין קא סבר עונשין מן הדין.

רוצח הוא פגם הדיוט שפוגע בנפש מישראל. יש להוסיף שיש בפרשת רוצחים אפי' בחינה של מידת הרחמים. כך אומרת הגמ' במכות י' (ע"ב):

רב חמא בר חנינא פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה ק"ו לצדיקים.

ופרש"י:

פתח ליה פיתחא – כשהיה רוצה לדרוש בפרשת רוצחים היה מתחיל כן.

הרי שבכל פרשת רוצחים, הן בשוגג הן במזיד, פתח פתיחתו בפסוק "טוב וישר ה'" שהוא רומז על מידת הרחמים שאפילו לרשעים שהם רוצחים מורה להם הדרך.
ואם רוצח שהוא בהנהגה זו, אעפ"כ מותר להציל הנרדף בנפשו של רוצח, קל וחומר לעבודת כוכבים שמותר להציל בנפשו של העובד שהנהגתו היא בדין קשה.
וממשיכה הגמ' לומר שלר"ש עונשין מן הדין וכתב בספר מרגליות הים שרבי שמעון לשיטתו שדרשינן טעמא דקרא וסמכינן על סברתנו הוא הסובר שעונשין מן הדין מסברת קל וחומר ולא אמרינן שמא יש פירכא לקל וחומר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן