המאגר התורני

קטגוריה: סנהדרין

מוציא שם רע סוגיית ‘מוציא שם רע’ (ח’ ע”א – ט’ ע”ב) מתייחדת באוקימתות רבות למחלוקת ר’ מאיר וחכמים. רבות מהן נראות תמוהות ורחוקות מפשט המשנה, האומרת: האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים: מוציא שם רע בעשרים ושלשה מפני שיש בו דיני נפשות. נחלקו […]
פשרה שני דיונים עיקריים מרכיבים את סוגיית “פשרה”. א. מהו היחס לפשרה באופן עקרוני, האם היא דרך חיובית או שלילית להכרעת הדין. ב. כיצד נעשית הפשרה1. בלימוד הסוגיא מתעוררות מספר שאלות.א. אמר רב אשי: שמע מינה פשרה אינה צריכה קנין. דאי סלקא דעתך צריכה קנין, למאן דאמר צריכה תלתא […]
שני התפקידים של בית הדין ירושלמי: לא הן גזילות הן חבלות. אשכח תני ר’ שמעון בן יוחי “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם”, אתא מימר לך בפשוטה דקרייא ותייא כרבי יוסי בר חלפתא. ר’ יוסי בר חלפתא אתון תרין בר נש מידון קומוי, אמרו לו: על מנת שתדיננו דין תורה. […]
דיני ממונות בשלושה – פתיחת מסכת סנהדרין תמצית השיעורהגמרא בתחילת מסכת סנהדרין שואלת על הכפילות בלשון המשנה: “דיני ממונות בשלושה, גזלות וחבלות בשלושה”. ר’ אבהו עונה שגזלות וחבלות הוא פירוש למילים “דיני ממונות”, ובא למעט הודאות והלוואות, שבהן אין צורך בשלושה מומחים ודי בשלושה הדיוטות. על כך שואלת הגמרא […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים