המאגר התורני

קטגוריה: בראשית רבה

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כח סימן ו ו רבי יודן ורבי פנחס, ר”י אמר משל למלך שמסר את בנו לפדגוג, והוציאו לתרבות רעה, כעס המלך על בנו והרגו אמר המלך כלום הוציא את בני לתרבות רעה, אלא זה, בני אבד הוא וזה קיים, לפיכך מאדם עד בהמה […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כח סימן ה ה אמר רבי אבא בר כהנא נעשה בעשרת השבטים, מה שלא נעשה בדור המבול, כתיב בדור המבול (בראשית ו) וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, ובי’ השבטים כתיב (מיכה ב) הוי חושבי און ופועלי רע על משכבותם, ה”ז […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כח סימן ד ד אמחה, אני ממחה על בריותי, ואין בריותי ממחים על ידי, א”ר אלעזר משל למלך שהיו לו אוצרות בלוסים, והיו בני המדינה מליזין אחרי המלך, לאמר מזגו של מלך רעה, מה עשה המלך פתח להם המאושרים שבהם, ומלאו את כל […]
בראשית רבה כח, ג: “ויאמר ה’ אמחה את האדם” ר’ לוי בשם ר’ יוחנן אמר אפי’ אסטרובלין של רחיים נמחה ר”י בר סימון בשם ר’ יוחנן אמר אפי’ עפרו של אדה”ר נמחה כד דרשה ר”י בציפורי בצבורא ולא קיבלו מיניה רבי יוחנן בשם ר”ש בן יהוצדק אמר אפילו לוז […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כח סימן א א [ו, ז] ויאמר ה’ אמחה את האדם (איוב לד) לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו, ר’ חנינא שאליה לר’ יונתן אמר ליה מהו דכתיב לכן יכיר מעבדיהם וגו’, א”ל אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן הרשעים עד שהוא קורא […]
אפיקורס אחד שאל את רבי יהושע בן קרחה אמר לו: אין אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד?! אמר לו: הן. והא כתיב ויתעצב אל לבו?! אמר לו: נולד לך בן זכר מימיך? אמר לו: הן. אמר לו: מה עשית? אמר לו: שמחתי ושמחתי את הכל. אמר לו: […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כז סימן ד ויתעצב אל לבו אמר רבי ברכיה: משל לשר שבנה פלטין על ידי אדריכל, ראה אותה ולא ערבה לו. על מי יש לו להתכעס, לא על אדריכל?! כך, ויתעצב אל לבו. אמר ר’ אסי: משל לשר שעשה סחורה ע”י סרסור והפסיד. […]
המדרש: וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, משהיתה חמה זורחת ועד שהיתה שוקעת לא היתה בהם תוחלת, הה”ד (איוב כד) לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון ובלילה יהי כגנב, והא כתיב (שם /איוב כ”ד/) חתר בחשך בתים למה שיומם חתמו למו, מה היו עושים היו מביאים אפופולסימון […]
המדרש: וירא ה’ כי רבה וגו’, רבי חנינא אמר רבה והולכת, רבי ברכיה בשם רבי יוחנן אמר שמענו בדור המבול שנדונו במים והסדומים שנדונו באש ומנין ליתן את האמור כאן להלן ואת האמור להלן כאן, ת”ל רבה רבה לגזרה שוה, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, משהיתה […]
המדרש: דבר אחר וירא ה’ כי רבה רעת האדם בארץ כתיב (שם /קהלת ב/) כי כל ימיו מכאובים וכעס ענינו גם בלילה לא שכב לבו גם זה הבל הוא, כי כל ימיו מכאובים, זה דור אנוש ודור המבול שהיו מכאיבים להקב”ה במעשיהן הרעים, וכעס ענינו, שהיו מכעיסים להקב”ה במעשיהן […]
המדרש: אנשי השם, א”ר אחא (איוב ל) בני נבל גם בני בלי שם, ואת אמרת אנשי השם, אלא שהשימו את העולם, ושהושמו מן העולם, ושגרמו לעולם שישום, רבי לוי בשם ר’ שמואל בר נחמן אמר אנשים שנתפרשו שמותן למעלן, דאמר ר”י בן לוי כל השמות הללו לשון מרדות הן, […]
המדרש: וגם אחרי כן, יהודה בר רבי אמי אמר אחראי לא ילפון מן קדמאי, דור המבול לא לקחו מוסר מדור אנוש, ודור הפלגה מדור המבול, (בראשית ו) וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלהים אל בנות האדם, א”ר ברכיה היתה אשה יוצאת בשוק והיתה רואה בחור ומתאוה לו והיתה […]
המדרש: [ו, ד] הנפלים היו בארץ בימים ההם, ז’ שמות נקראו להם, אימים, רפאים, גבורים, זמזומים, ענקים, עוים, נפילים, אימים, שכל מי שראה אותן היתה אימתן נופלת עליו, רפאים, שכל מי שראה אותן היה לבו רפה כשעוה, גבורים, רבי אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן אמר מוח קוליתו של […]
המדרש: א”ר חנינא בר פפא אפי’ נח שנשתייר מהם לא שהיה כדי אלא שצפה הקדוש ברוך הוא שמשה עתיד לעמוד ממנו שנאמר בשגם זה משה דחושבניה דדין הוא חושבניה דדין, רבנן מייתו לה מהכא והיו ימיו מאה ועשרים שנה, ומשה חי מאה ועשרים שנה. […]
המדרש: א”ר אלעזר בכל מקום שאין דין יש דין, רב ביבי בריה דר’ אמי בשיטת רבי אלעזר (בראשית ו) לא ידון רוחי א”ר מאיר הן לא עשו מדת הדין למטה, אף אני איני עושה מדת הדין למעלה, הה”ד (איוב ד) הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה בלא חכמת […]
המדרש: אמר רבי יהושע בר נחמיה איני דן רוחן בעצמן שב”ו הן אלא הרי אני מביא עליהם מיעוט שנים שקצבתי עליהם בעוה”ז ואח”כ אני משגמן ביסורין, אמר ר’ איבו מי גרם להם שימרדו בי לא ע”י שלא שיגמתי אותם ביסורין, הדלת הזו מי מעמידו שגמיו. […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן