המאגר התורני

קטגוריה: בראשית רבה

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לא סימן ו דבר אחר כי מלאה הארץ חמס אמר רבי לוי חמס זה עבודת כוכבים, חמס זה גילוי עריות, חמס זה שפיכות דמים, חמס זה עבודת כוכבים שנאמר כי מלאה הארץ חמס, חמס זה גילוי עריות, שנאמר (ירמיה נא) חמסי ושארי על […]
בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לא סימן ה ה קץ כל בשר בא לפני, הגיע זמנם להקצץ, הגיע זמנן לעשות בתה, הגיע קטיגורים שלהן לפני כל כך למה כי מלאה הארץ חמס מפניהם, איזהו חמס ואיזה היא גזל, א”ר חנינא חמס אינו שוה פרוטה, וגזל ששוה פרוטה, וכך […]
רַבִּי חֲנִינָא בַּר פַּפָּא פָּתַח (משלי כט, ט): אִישׁ חָכָם נִשְׁפָּט אֶת אִישׁ אֱוִיל וְרָגַז וְשָׂחַק וְאֵין נָחַת. אָמַר רַבִּי סִימוֹן כָּל מִי שֶׁהוּא דָן אֶת טִפֵּשׁ, הוּא עַצְמוֹ נִדּוֹן, הֲדָא הוּא דִכְתִיב: חָכָם נִשְׁפָּט, שָׁפַט אֵין כְּתִיב, אֶלָּא נִשְׁפָּט. דָּבָר אַחֵר, אִישׁ חָכָם נִשְׁפָּט, זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לא סימן ד ד דבר אחר קץ כל בשר, כתיב (איוב לה) מרוב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים, מרוב עשוקים יזעיקו, אלו הנעשקים, ישועו מזרוע רבים, אלו העושקים, אלו רבים על אלו, ואלו רבים על אלו, אלו רבים על אלו בחימוס ממון ואלו […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לא סימן ג ג ויאמר אלהים (עמוס ה) שנאו בשער מוכיח ודובר תמים יתעבו דהוה אמר להון ריקים אתם מניחין מי שקולו שובר ארזים ומשתחוים לעץ יבש ולפי שהיו שטופים בגזל נימוחו מן העולם שנאמר ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא וגו’. […]
א [ו, יג] ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר וגו’ (יחזקאל ז) החמס קם למטה רשע, החמס קם אתמהא ח”ו אינו קם ואם קם למטה רשע לחיובו של רשע, ולא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם, לא מינהון ולא מממונם ולא מן תמהתהון, למה לא נה בהם, לא היה לשום […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה ל סימן י י את האלהים התהלך נח, ר’ יהודה ור’ נחמיה, ר”י אמר משל לשר שהיו לו שני בנים א’ גדול וא’ קטן אמר לקטן הלך עמי ואמר לגדול בא והלך לפני, כך אברהם שהיה כחו יפה (בראשית יז) התהלך לפני והיה […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה ל סימן ט ט בדורותיו, רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אמר בדורותיו היה צדיק, הא אלו היה בדורו של משה או בדורו של שמואל לא היה צדיק, בשוק סמייא צווחין לעווירא סגי נהור, משל לאחד שהיה לו מרתף אחד של יין, פתח […]
תמים היה בדורותיו בר חטייא אמר: כל מי שנאמר בו תמים, השלים שניו למידת שבוע היה. אמר רבי יוחנן: כל מי שנאמר בו היה, מתחלתו ועד סופו הוא צדיק. התיבון ליה: והכתיב אחד היה אברהם וירש את הארץ, מעתה הוא תחלתו והוא סופו?! אמר להון: אף היא לא תברא. […]
כל מקום שנאמר איש צדיק ומומחה, שכל מאה ועשרים שנה היה נח נוטע ארזים וקוצצן. אמרו: למה כדין? אמר להון: כך אמר מאריה דעלמא, דהוא מייתי מבולא על עלמא. אמר לו: אין איתי מבולא, לא אתי אלא על ביתיה דההוא גברא. כיון שמת מתושלח, אמרו ליה: הא לא אתי […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה ל סימן ג ג אלה, א”ר אבהו בכל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים, כאן שנאמר אלה פסל את הראשונים, דור המבול. […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה ל סימן ב ד”א אלה תולדות נח, כתיב (שם /איוב/ כד) קל הוא על פני המים תקולל חלקתם בארץ, לא יפנה דרך כרמים, קל הוא על פני המים, גזרה שנגזרה עליהם שיאבדו במים, תקולל חלקתם בארץ, כלומר מי שפרע מדור המבול כל כך […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה ל סימן א א [ו, ט] אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים, הה”ד (משלי י) כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם, כעבור סופה ואין רשע, זה דור המבול, וצדיק יסוד עולם, זה נח, (שם /משלי/ יב) הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כט סימן ה ה אמר ר’ סימון מצינו שהקב”ה עושה חסד עם האחרונים בזכות הראשונים, ומנין שהקב”ה עושה עם הראשונים בזכות האחרונים, ונח מצא חן בעיני ה’, באיזו זכות בזכות תולדותיו. […]
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כט ד רבי הונא ור’ פנחס ורבי חנין ורבי הושעיא לא מפרשין ר’ יוחנן ורבי שמעון בן לקיש ורבנן מפרשין, רבי יוחנן אמר לאחד שהיה מהלך בדרך וראה אחד ודבקו עד היכן עד שקשר עמו אהבה, כך נאמר כאן חן ונאמר להלן (בראשית […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן