מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן ח

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לב סימן ח ח [ז, יג] בעצם היום הזה בא נח, א"ר יוחנן אמר הקדוש ברוך הוא אם נכנס נח לתיבה בלילה, עכשיו יהיו כל דורו אומרים כך, לא היינו יודעים בו ואלו היינו יודעים בו לא היינו מניחין אותו ליכנס, אלא בעצם היום הזה בא נח דרגיש ליה ימלל, המה וכל החיה, המה עיקר, והכל טפילה להם, כל צפור כל כנף, אמר רבי אלעזר בשם רבי אסי לחבריה, פרט למורטיא ולקטעיא שהן פסולין […]

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן ז

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לב סימן ז ז [ז, י] ויהי לשבעת הימים ומי המבול מלמד שתלה להם הקדוש ברוך הוא ז' ימי אבילות של מתושלח הצדיק, כדי שיעשו תשובה ולא עשו, ד"א ויהי לשבעת הימים א"ר יהושע בן לוי ז' ימים נתאבל הקדוש ברוך הוא על עולמו קודם שיבא מבול לעולם, מאי טעמא ויתעצב אל לבו ואין עציבה אלא אבילות, שנאמר (שמואל ב יט) נעצב המלך על בנו, א"ר יוסי בן דורמסקית הם חטאו בגלגל העין שהוא […]

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן ו

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לב סימן ו ו [ז, ו] ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים וגו', ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אומר שנת המבול אינה עולה מן המנין, א"ל ר' נחמיה אף על פי שאינה עולה מן המנין עולה היא בתקופות ובחשבונות, ויבא נח ובניו ואשתו וגו', א"ר יוחנן נח מחוסר אמנה היה, אלולי שהגיעו המים עד קרסוליו לא נכנס לתיבה.

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן ה ח"ב

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לב סימן ה …ומחיתי את כל היקום, ר' ברכיה אמר קיומיה, ר' אבון אמר יקומיניה רבי לוי בשם ריש לקיש אמר זה קין היה תלוי ברפיון ובא מבול ושטפו שנאמר וימח את כל היקום, ויעש נח ככל אשר צוהו ה', זה שיכון לכנוס בהמה חיה ועוף.

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן ד ח"ב – סימן ה ח"א

מדרש רבה פרשת נח (פרשה לב) סימן ד המשך: (בראשית ז, ג): גַּם מֵעוֹף הַשָּׁמַיִם שִׁבְעָה שִׁבְעָה, אִם תֹּאמַר שִׁבְעָה מִכָּל מִין נִמְצָא אֶחָד מֵהֶן שֶׁאֵין לוֹ בֶּן זוּג, אֶלָּא שִׁבְעָה זְכָרִים וְשִׁבְעָה נְקֵבוֹת, לֹא שֶׁאֲנִי צָרִיךְ לָהֶם, אֶלָּא (בראשית ז, ג): לְחַיּוֹת זֶרַע עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ. כי לְיָמִים עוֹד שִׁבְעָה וגו' (בראשית ז, ד), אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחָאי הֵן עָבְרוּ עַל הַתּוֹרָה שֶׁנִּתְּנָה לְאַרְבָּעִים יוֹם, לְפִיכָךְ (בראשית ז, ד): אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לָיְלָה. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן […]

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן ד

מדרש רבה (נח) פרשה לב סימן ד: "מכל הבהמה הטהורה וגו'" ר' יודן בשם ר' יוחנן ור' ברכיה בשם רבי אליעזר ור' יעקב דכפר חנין בשם ר' יהושע בן לוי מצינו שעיקם הקב"ה שתים ושלש תיבות בתורה כדי שלא להוציא דבר טומאה מתוך פיו הה"ד "מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו" ומן הבהמה הטמאה אין כתיב כאן אלא "אשר לא טהורה היא". א"ר יודן ב"ר מנשה אף כשבא לומר להם סימני בהמה טמאה לא פתח להם אלא בסימני […]

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן ג – ח"ב

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לב סימן ג כי אותך ראיתי צדיק לפני, אמר ר' אלעזר בן עזריה מצינו שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו שלא בפניו שכן הוא אומר בנח איש צדיק תמים היה שלא בפניו, וכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בפניו, ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אמר מצינו שאומרים מקצת שבחו של מי שאמר והיה העולם בפניו שנאמר (תהלים סו) אמרו לאלהים מה נורא מעשיך שלא בפניו אומר (שם /תהלים/ קלו) הודו לה' […]

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן ג

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לב סימן ג ג כתיב (שם /תהלים י"א/) ה' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו, אמר רבי יונתן היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם, ומי הוא בודק בקנקנים יפים אפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים, כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן וכתיב (בראשית כב) והאלהים נסה את אברהם, אמר רבי יוסי בן חנינה הפשתני הזה […]

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן ב

מדרש רבה (פרשת נח) פרשה לב סימן ב. ד"א "בא אתה וגו'" כתיב (תהלים יא, ז): "כי צדיק ה' צדקות אהב ישר יחזו פנימו" רבי תנחומא בשם רבי יהודה בר סימון רבי מנחמא בשם רבי אליעזר בר יוסי אמרו אין לך אדם אוהב בן אומנתו אבל החכם אוהב בן אומנתו כגון רבי חייא דרבי הושעיא ור' הושעיא דרבי חייא והקב"ה אוהב את בן אומנתו שנאמר "כי צדיק ה' צדקות אהב ישר יחזו פנימו" זה נח שנאמר "ויאמר ה' אל נח בא אתה וגו'":

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן א

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לב סימן א סימן א א [ז, א] ויאמר ה' לנח בא אתה וכל ביתך אל התיבה כתיב (תהלים ה) תאבד דוברי כזב איש דמים ומרמה יתעב ה', מדבר בדואג ואחיתופל, דוברי כזב הן ודיבורן ר' פנחס אמר הן ומדברותיהן, איש דמים ומרמה, זה התיר גילוי עריות ושפיכת דמים, וזה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים שנאמר באחיתופל (שמואל ב טז) בוא אל פילגשי אביך ושפיכות דמים דכתיב (שם /שמואל ב' י"ז/) ואבא עליו והוא […]

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לא – סימן יג

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לא סימן יג סימן יג יג [ו, יג] ומכל החי מכל בשר שנים וגו', א"ר הושעיא אפי' רוחות נכנסים עם נח אל התיבה שנאמר מכל החי, מאותן שנבראו להם נפשות ולא נברא להם גופין, ר"י ורבי נחמיה, רי"א ראם לא נכנס עמו אבל גוריו נכנסו, רבי נחמיה אמר לא הוא ולא גוריו אלא קשרו נח בתיבה, והיה מתלים תלמיות כמן טבריא לסוסתא, הה"ד (איוב לט) התקשר ראם בתלם עבותו אם ישדד עמקים אחריך, בימי […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים