המאגר התורני

קטגוריה: יום העצמאות

ליום העצמאות השנה אנו זקוקים להתחזקות מיוחדת בבירור תקפו של יום העצמאות. ניגע בשתי נקודות בענין השמחה הגדולה שלנו ביום זה. א. קיבוץ גלויותהרמב”ם בהלכות מלכים כותב (פי”א ה”א): המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו […]
לתוקפה של תקופהלתקפו של יום לקראת יום העצמאות ובכלל, יש מקום לברר מחדש את יסודות השקפת העולם ביחס לתקופה למדינה ולתהליך הגאולה.נראה, שהיחס לעניין זה בנוי על ארבעה יסודות: א. גאולתן של ישראל קימעא קימעא. ב. מצות ישיבת ארץ ישראל, חשיבותה ודרך קיומה. ג. הקץ המגולה המופיע בדברי חז”ל. […]
לתוקפה של תקופה 2לתקפו של יום ב. קץ המגולה.מקור עניין זה הוא בדברי הגמרא בסנהדרין (צ”ח ע”א): ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר “ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו’”.רש”י: מגולה מזה – כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ, ואין […]
לתוקפה של תקופה 3לתקפו של יום ג. מצות ישיבת ארץ ישראל.מצוה זו היא הבסיס לעניינה של המדינה – שלטונו של עם ישראל על ארץ ישראל.מהי “ישיבת ארץ ישראל”?הגמרא אומרת (סוכה כ”ו ע”א ועוד): תשבו כעין תדורו. ההבנה הפשוטה היא שיש כאן הדרכה: איך צריך להתנהג בסוכה? כשם שגרים בבית […]
מזמור נ”ז למדינת ישראל ביום העצמאות הזה, אנו מונים “אנה” (נ”ו) שנים למדינת ישראל.“אנה” מסמל שאלה ותהיה – “אנה אנחנו עולים”1, לאן פנינו מועדות. אולם, זוהי גם לשון תפילה, “אנה ה’ זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם”2.השאלות הקשות שאנו עומדים בפניהן בימים אלה, אינן שאלות המבטאות […]
מזמור נ”ו למדינת ישראל מנהגינו ללמוד את הפרק השייך לשנה החדשה אליה אנחנו נכנסים. ביום הולדת הנ”ה וכניסתנו לשנת הנ”ו נעיין בפרק נ”ו בתהלים. למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אותו פלשתים בגת. חנני אלקים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני. שאפו שוררי כל היום כי […]
מצות המלחמה יחס מיוחד היה לו לרמב”ן, לארץ ישראל. הדבר בא לידי ביטוי הן בפירושו לתורה, הן בדרשותיו והן במעשיו.נדמה, שהשפעתו הגדולה של הרמב”ן על דעתנו ומעשינו באה מהוספותיו לספר המצוות של הרמב”ם, במה שהביא בין המצוות ש”שכח הרמב”ם” את המצוה לרשת את הארץ ולשבת בה.דברי רמב”ן אלו קבעו […]
מזמור ד”ן למדינת ישראל מזמור נ”ד (א) למנצח בנגינת משכיל לדוד.(ב) בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו.(ג) אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני.(ד) אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי פי.(ה) כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה.(ו) הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי.(ז) […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן