מוסר

לפעמים צריך להוכיח…

לפעמים צריך להוכיח… רציתי לשתף אתכם בחויה שהיתה לי בלימוד פסקא מדברי חכמים, שטלטלה אותי באופן אישי.הזוה"ק מספר על רבי יוסי ור' חייא שהלכו בדרך, ובתוך כך אמרו שם (ח"ג תזריע, מ"ה ע"ב, בתרגום): בעוד שהיו הולכים פגשו באדם אחד ופניו מלאים בנגעים, והיה קם מתחת אילן אחד. הסתכלו בו וראו פניו אדומים מחמת הנגעים. אמר לו ר' חייא: מי אתה? אמר לו: יהודי אני. אמר ר' יוסי: חוטא הוא, שאם לא כן לא היו נרשמים בפניו אלו הנגעים הרעים, […]

תגיות:

מוסר

מחוייבות למסגרת והצבת חזון

מחוייבות למסגרת והצבת חזון נעסוק בשני פסוקים בספר משלי, שיש הרבה מה לעיין בהם ולחשוב עליהם (משלי כ"ט, י"ז-י"ח): יַסֵּר בִּנְךָ וִינִיחֶךָ וְיִתֵּן מַעֲדַנִּים לְנַפְשֶׁךָ.בְּאֵין חָזוֹן יִפָּרַע עָם וְשֹׁמֵר תּוֹרָה אַשְׁרֵהוּ. הפסוקים עוסקים ביחס שבין המחוייבות של האדם והגבולות בחייו, ובין הרצון. יש צורך לעשות שלום בין הרצון ובין המחוייבות. הפסוק הראשון מובא בגמרא (מכות ח' ע"א): …יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח בית דין. לימא כיון דאילו גמיר לאו מצוה, השתא נמי לאו מצוה, התם […]

תגיות:

מוסר

הסתכלות פנימית בחינוך

הסתכלות פנימית בחינוך ישנן כמה אגדתות במסכת נדרים, בדף סו ע"ב, אשר אפשר ללמוד מהן כמה ערכים חשובים בעבודת ה'. נתבונן בדברים, ובס"ד ננסה להפיק מכך את ההדרכה הראויה. סיפור א' אומרת הגמרא: ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ולר"ש, ר' יהודה טעים, אמר: ק"ו, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו – אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים המאררים בספק, ואני – על אחת כמה וכמה; ר"ש לא טעים, אמר: […]

תגיות:

מוסר

הלל – המסגרת והאדם

ענוותנותו של הלל נתבונן בדרכיו של נשיא ישראל, הלל הזקן, וננסה ללמוד מהם על משנתו החינוכית1 . מספרת הגמרא (שבת ל ע"ב – לא ע"א): תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי. מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ד' מאות זוז. אמר אחד מהם: אני אקניטנו. אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו. הלך ועבר על פתח ביתו, אמר: מי כאן הלל מי כאן […]

תגיות:

מוסר

והרבה נחת מהילדים…

… והרבה נחת מהילדים בספר משלי ישנם ארבעה פסוקים הבנויים במבנה שיש מקום לעיין בו1: יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך.באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו.בדברים לא יִוָסֶר עבד כי יבין ואין מענה.חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו. ישנן כאן שתי יחידות שבכל אחת שני פסוקים, שבהם ישנו ביטוי החוזר על עצמו – מוסר וחזון. נראה שהכתוב מעמיד כאן שתי צורות חינוך זו מול זו – הבן מול העבד. אדם רוצה שבנו יתן מעדנים לנפשו – יעריך את […]

תגיות:


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן