המאגר התורני

קטגוריה: כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל

בכורות י”ט (ע”א) תנו רבנן מכלל הצריך לפרט ומפרט הצריך לכלל כיצד קדש לי כל בכור יכול אפילו נקבה במשמע תלמוד לומר זכר אי זכר יכול אפי’ יצתה נקבה לפניו תלמוד לומר פטר רחם אי פטר רחם יכול אפילו יצא אחר יוצא דופן ת”ל בכור א”ל רב שרביא לאביי […]
חולין פ”ח: תנו רבנן וכסהו יכול יכסנו באבנים או יכפה עליו את הכלי תלמוד לומר בעפר ואין לי אלא עפר מנין לרבות זבל הדק וחול הדק ושחיקת אבנים ושחיקת חרסית ונעורת פשתן דקה ונסורת של חרשין דקה וסיד וחרסית לבנה ומגופה שכתשן ת”ל וכסהו יכול שאני מרבה אף זבל […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה כלל הצריך לפרט מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י. על מצות כיסוי הדם לאר שחיטה כותבת הגמרא (חולין פ”ח): תנו רבנן וכסהו יכול יכסנו באבנים או יכפה עליו את הכלי תלמוד לומר בעפר ואין לי אלא עפר מנין לרבות זבל הדק וחול הדק ושחיקת […]
נתייחדה פרשת מצורע שרב המידות (ככולן) נדרשות בה. במידת קל וחומר, הקל והחמור, החסד והדין, אינן מתמזגות אין הדין נמתק ברחמים. עומדות הן זו לצידה של זו. חלק נידון במידת הדין וחלק מונהג במידת הרחמים. במשנת נגעים (פי”ב מ”ה) ובמדרש ספרא א”ר מאיר: אמר רבי מאיר, וכי מה מטמא […]
ספרא פרשה א’: מכלל שהוא צריך לפרט, ומפרט שהוא צריך לכלל – כיצד? “קדש לי כל בכור – יכול אף נקבה במשמע? ת”ל “זכר”. אי ‘זכר’ – יכול אפילו יצאת לפניו? תלמוד לומר “פטר רחם”. אי ‘פטר רחם’ – יכול אפילו לאחר יוצא דופן? תלמוד לומד “בכור”. – זהו […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים