המאגר התורני

קטגוריה: שבועות

לחג שבועות יש חשיבות רבה בהכנה לקראת חג השבועות. משה הכין את העם במשך שלושה ימים, וגם אנחנו צריכים להתכונן לכך.נעיין בדברי הגמרא, שכדרכם של חז”ל הם מפתיעים. בעצמנו לא היינו חושבים כך. חכמים נחלקו האם יום טוב ניתן “לכם” – לאכילה ושתיה, או “לה’” – ללימוד תורה ולתפילה. […]
התאנה – בשביעית, בחג הביכורים ובחג מתן תורה התאנה כמודל להשוואה ביחס לשאר העצים חז”ל במסכת שביעית קובעים ששלושה אילנות בתוך שטח של בית סאה, מקנים לשדה כולו שם של ‘שדה אילן’, וניתן לחרוש בו עד עצרת של שנה שישית. מכאן ואילך הדבר נאסר, מפני שמוסיפים על השנה השביעית […]
ספרי נשא (ה’) – מצות סוטה – לימוד מקל וחומר, גזירה שוה וכלל ופרט הקשר בין הדין הנלמד למידה גזירה שוה מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י. דרשו בספרי (נשא פרשה ה’): מנחת זכרון שומע אני זכות וחובה תלמוד לומר מזכרת עון, כל הזכרונות שבתורה לטובה וזו לפורענות דברי; […]
מה קרה במתן תורה? הגמ’ במסכת פסחים1 דנה האם יום טוב נועד “לכם”, כלומר – לאכילה ושתיה ושמחת יום טוב, או שיום טוב הוא “לה’” – מיועד ללימוד תורה. בהמשך לדיון זה אומרת הגמרא: אמר רבי אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי ‘לכם’ מאי טעמא יום שניתנה בו תורה […]
כמה תורות יש לכם? לקראת חג מתן תורה נתבונן בדברי רבותינו המלמדים אותנו על שתי בחינות בקשר שלנו אל התורה.כתב הרמב”ם1: מצות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה, כלומר כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו לפי שאין כותבין […]
שמיטה אצל הר סיני “מה עניין שמיטה אצל הר סיני”? שואלים חכמים, ותשובתם שמשמיטה אנו למדים שכל הכללים והפרטים ניתנו מסיני.ועדיין הבן שואל מדוע דווקא השמיטה היא המקור לידיעה שהכללים והפרטים מסיני?דמיון רב בין השמיטה והיובל לבין מעמד הר סיני, ששניהם באים אחר ספירת מ”ט פנים, אם מ”ט יום […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים