המאגר התורני

קטגוריה: ויחי

הבן של אבא שלו בסוף ימיו קורא יעקב ליוסף לצוותו1: ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים. בזוה”ק עמדו חז”ל על ביטוי זה2: ‘ויקרא לבנו ליוסף’, אמר ר’ יצחק, […]
ציפית לישועה? ברכתו של יעקב לבנו דן מסתיימת בפסוק1: לישועתך קיויתי ה’. חז”ל במדרש2 מבארים את עניינו של הפסוק: כך שאלו ישראל לבלעם אימתי תהיה ישועה, אמר להם (במדבר כ”ד) ‘אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב’. אמר להם הקב”ה זו היא דעתכם אין אתם יודעין שסוף בלעם יורד לגיהנם […]
שמע ישראל – יחוד ה’ פרשתנו מתארת את ברכת יעקב לבניו. חז”ל בגמרא מוסיפים פרטים נוספים שאינם מתוארים בתורה1: …דאמר רבי שמעון בן לקיש: ‘ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם’ (בראשית מ”ט, א’). ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר: שמא חס ושלום יש […]
שמע ישראל המדרש1 בפרשה דורש: ‘הקבצו ושמעו בני יעקב’ – …אלעזר בן אחוי אמר מכאן זכו ישראל לקריאת שמע. בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר מן העולם קרא לשנים-עשר בניו אמר להם שמעו אל ישראל שבשמים אביכם, שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקב”ה. אמרו לו: שמע ישראל אבינו, כשם שאין […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן