י"ג מידות >> גזירה שוה

הוריות ח' (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

הוריות ח' (ע"א): אשכחן צבור משיח מנלן לאשמת העם הרי משיח כצבור נשיא יליף מצות מצות כתיב גבי נשיא "ועשה אחת מכל מצות ה'" וכתיב בצבור "ועשו אחת מכל מצות" מה צבור דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת אף נשיא דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת יחיד. נראה שבנשיא יש דגש מיוחד על מצוה השם להדגיש שאף הוא מקבל צווי מאת התורה על כן למדו דווקא ממילה זו על חיובו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

הוריות ח' (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

הוריות ח' (ע"א): רבי אומר נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה להלן דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת אף כאן דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת. נאמר בפר העלם דבר (ויקרא ד', י"ד): ונודעה החטאת אשר חטאו עליה. ונאמר באיסור אחות אשה (ויקרא י"ח, י"ח): ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה. בשני המקומות המילה עליה סתומה ומיותרת, ופרשוה בדרכים שונות (ע' כתב וקבלה בפ' ד' וחזקוני בפרק י"ח). נראה שלפי הלימוד בגזירה שוה שביאור המילה שוה בשתי […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

הוריות י"א (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

הוריות י"א (ע"א): ואיזהו נשיא זה מלך כו': תנו רבנן "נשיא" יכול נשיא שבט כנחשון בן עמינדב ת"ל "מכל מצות ה' אלהיו" ולהלן הוא אומר "למען ילמד ליראה את ה' אלהיו" מה להלן שאין על גביו אלא ה' אלהיו אף נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו. עי' תוס' הרא"ש שבדווקא למדו מגזירה שוה ולא אמרו בסתם שמשמעות ה' אלוקיו היא שאין לו על גביו אלא ה' אלוקיו. אלא למדו זאת ממלך בגזירה שוה. נראה שהלימוד בגזירה שוה בא להדגיש […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

הוריות ה' (ע"ב) – לימוד מגזירה שוה

הוריות ה' (ע"ב): ורבי שמעון ורבי מאיר דהוראה תלויה בבית דין ומעשה תלוי בקהל מנא להו… רבא אמר מלכל העם בשגגה וצריכא דאי כתב רחמנא והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה הוה אמינא אפילו מיעוטא להכי כתיב לכל העם בשגגה ואי כתב לכל העם בשגגה הוה אמינא עד דעבדי בית דין בהדי רובא להכי כתיב והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה והא כי כתיבי הני קראי בעבודת כוכבים הוא דכתיבי ילפינן "מעיני" "מעיני". עי' בספר שער יוסף לחיד"א שהביא שאלת […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

הוריות ה' (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

הוריות דף ה' (ע"א): רבי מאיר אומר ז' שבטים שחטאו ב"ד מביאין על ידיהם פר והן פטורין נאמר קהל למטה ונאמר קהל למעלה מה קהל האמור למעלה ב"ד ולא צבור אף קהל האמור למטה ב"ד ולא צבור וקודם לכן דרש רבי שמעון: ר"ש אומר ז' שבטים שחטאו מביאין ז' פרים ובית דין מביאין על ידיהן פר שנאמר למטה קהל ונאמר למעלה קהל מה קהל האמור למעלה ב"ד עם הקהל אף קהל האמור למטה ב"ד עם הקהל. מחלוקת ר"ג ור"ש היא […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

הוריות ד' (ע"ב) – לימוד מגזירה שוה

הוריות ד' (ע"ב): משנה הורו ב"ד וידע אחד מהן שטעו ואמר להן טועין אתם או שלא היה מופלא של ב"ד שם או שהיה אחד מהן גר או ממזר או נתין או זקן שלא ראוי לבנים ה"ז פטור שנאמ' כאן עדה ונאמר להלן עדה מה עדה האמורה להלן כולן ראוין להוראה אף עדה האמורה כאן עד שיהיו כולן ראוין להוראה. ופרש"י: ונאמר להלן עדה – "ושפטו העדה" "והצילו העדה" (במדבר לה) דהיינו סנהדרין כדתנן בפ"ק דסנהדרין (ד' ב): נאמר כאן עדה […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

הוריות ד' (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

הוריות ד' (ע"א): "ונעלם דבר" ולא שיעקר המצוה כולה כיצד אמרו אין נדה בתורה אין שבת בתורה אין עבודת כוכבים בתורה יכול יהו חייבין ת"ל ונעלם דבר ולא שתתעלם מצוה כולה… רב אשי אמר יליף דבר דבר מזקן ממרא דכתיב ביה בזקן ממרא כי יפלא ממך דבר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל מה ממרא מן הדבר ולא כל דבר אף בהוראה דבר ולא כל הגוף. אף בתוספתא (ה"ה) הוריות למדו בגזירה שוה אלא שהמקור שבזקן ממרא […]

תגיות:


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיה



חיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן