המאמרים המופיעים בעמוד זה הם דוגמאות לפסקאות ממדרשים, שבהן מיושמים כללי הלימוד. בכל מאמר מובא הכלל שעל פיו נלמדה הפסקה.

שימו לב: בציון המדרשים (בשיר השירים רבה וקהלת רבה) יש הבדלים בין המהדורות השונות. יש שציינו את הפסקאות בצורה רציפה, ויש שבכל פסוק (או חלק פסוק), החלו את מספור הפסקאות מחדש. אנו נקטנו בשיטה הרציפה, הנראית לנו ברורה יותר, ובכל פסקה ציינּו בראשי העמודים את המילים בפסוק שעליהם היא מוסבת.

שיר השירים רבה א, ה
שיר השירים רבה א, ז
שיר השירים רבה א, ח
שיר השירים רבה א, יט
שיר השירים רבה א, כב
שיר השירים רבה א, כד
שיר השירים רבה א, כט
שיר השירים רבה א, לג
שיר השירים רבה א, לז
שיר השירים רבה א, נא
שיר השירים רבה א, נו
שיר השירים רבה א, סא
שיר השירים רבה ג, טז
שיר השירים רבה ח, טז
שיר השירים רבה ח, יז
שיר השירים רבה ח, יט
קהלת רבה א, ב
קהלת רבה א, ג
קהלת רבה א, ה
קהלת רבה א, ח
קהלת רבה א, י
קהלת רבה א, טז
קהלת רבה א, יז
קהלת רבה א, ל
קהלת רבה א, לא
קהלת רבה א, לג
קהלת רבה א, לד
קהלת רבה א, לו
קהלת רבה ב, א
קהלת רבה ב, ז
קהלת רבה ב, טו
קהלת רבה ב, כז
קהלת רבה ב, כח
קהלת רבה ג, יב
קהלת רבה ג, טו
קהלת רבה ג, כו
במדבר רבה כא, ב – תקשורת זוגית לאומית
תנחומא כי תבא, ב-ג
זוהק ג קמט א

דילוג לתוכן