י"ג מידות

י”ג המידות ומקורות פנימיים

הזהר

הירושלמי

הנהגת כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל – בירושלמי

מבוא למבארי המידות: האר”י, הרמ”ע מפאנו והרב קוק

האר”י

מקורות לביאור האר”י

מבוא למידות

הנהגת המידות כתהליכים

תהליך י”ג מידות
הנהגות כלליות בי”ג מידות
קל וחומר, גזירה שוה ובנין אב – תהליך
גזירה שוה – בשבח הקצוות ובשבח ההכרעה והאמצע – תהליך
הנהגת כלל ופרט – אין בכלל אלא מה שבפרט – תהליך
הנהגת פרט וכלל – נעשה הכלל מוסף על הפרט – תהליך
כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט – הפרט כמעיין – תהליך
כלל ופרט – תהליך
פרט וכלל – מוסף הכלל על הפרט – תהליך
הנהגת דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד

כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל – תהליך
כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל – תהליך
הנהגת דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש
דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו – תהליך
וכן שני כתובים המכחישים – תהליך

הרחבה נוספת לביאור האר”י

 

הרמ”ע מפאנו

 

התולעת יעקב

 

הרב קוק