המאגר התורני

קטגוריה: פרט וכלל

נאמר במשנה: מה בין פסח הראשון, לשני הראשון אסור בבל יראה ובבל ימצא והשני חמץ ומצה עמו בבית. והגמ’ מביאה המקור: גמ’ כתיב “לא ישאירו ממנו עד בקר” אם לאכל זה מצות עשה שבו. “ועצם לא תשברו בו” זה מצות לא תעשה שבו. וכשהוא אומר “ככל חקת הפסח יעשו […]
בענין פרט וכלל יש להבין מדוע פרט וכלל שנאמרו פעמיים לא דיינינן ליה בפרט וכלל והאם זה כלל או שזה ענין מיוחד לנושא חוץ למקומו וחוץ לזמנו. עצם ענין חוץ לזמנו וחוץ למקומו שייך לעולם שנה נפש שהם עדים נאמנים לאחדותו יתברך. חוץ לזמנו ומקומו הם סוג של פירוד […]
זבחים דף ד’ (ע”ב): אי כתיב יעשה שלמים זבח כדקאמרת השתא דכתיב יעשה זבח שלמים הוה ליה כלל שאינו מלא וכל כלל שאינו מלא אין דנין אותו בכלל ופרט ביאור הדברים: “עשה” הוא כלל, “זבח” – פרט, “שלמים” – משלים את הכלל הראשון של “עשה” והפרט מבדיל בין שני […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה כלל ופרט מבואר בלימוד זה ע”פ הנהגת כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל – בירושלמי. הסוגיא בירושלמי תרומות פי”א ה”ב עוסקת בטומאת משקים. דעת רבי אליעזר שכל המשקים מטמאים משום משקה ור’ יהושע אומר שרק שבעת המשקים (י”ד שח”ט ד”ם) ומבארת הגמ’ דעת […]
נתייחדה פרשת מצורע שרב המידות (ככולן) נדרשות בה. במידת קל וחומר, הקל והחמור, החסד והדין, אינן מתמזגות אין הדין נמתק ברחמים. עומדות הן זו לצידה של זו. חלק נידון במידת הדין וחלק מונהג במידת הרחמים. במשנת נגעים (פי”ב מ”ה) ובמדרש ספרא א”ר מאיר: אמר רבי מאיר, וכי מה מטמא […]
כך לשון המכילתא דר’ ישמעאל פרשה ט”ז: וכי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה. ר’ ישמעאל אומר שיפקיד אצלו ויאמר לו הילך שמור לי זה אבל אם אמר לו עיניך בו הרי זה פטור. חמור או שור או שה. אין לי אלא חמור או שה שאר […]
א. הפרשיות שמות (כ”ב, ט’): כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה. דברים (כ”ב, ג’): וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם. ב. דרשות חז”ל […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה כלל ופרט וכלל מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י ולמידה כל דבר שהיה בכלל ויצא ללמד לא ללמד על עצמו יצא ביאור האר”י. פסחים צ”ה (ע”א): משנה מה בין פסח הראשון לשני הראשון אסור בבל יראה ובל ימצא והשני חמץ ומצה עמו בבית הראשון […]
פרשת אבידה בכלל ושמלה בפרט נלמדת גם במידת פרט וכלל. ספרי דברים (כ”ב, ג’): השמלה היתה בכלל כל אלו, ולמה יצאת? להקיש אליה – מה שמלה מיוחדת, שיש לה סימנים ויש לה תובעים; כך כל שיש לו סימנים ויש לו תובעים. אין לי אלא אלו בלבד, שאר אבדה מנין? […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה כלל ופרט וכלל מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י.   כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור (שמות כ”ב ו’). כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמור (שמות כ”ב, ט’). פרשה ראשונה נאמרה בשומר חינם ושניה […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים