המאגר התורני

קטגוריה: ניצבים – וילך

הגמרא במסכת ברכות מביאה פסוק מן הפרשה. הוא מובא בדרך אגב, וכמעט לא רואים שזה פסוק, עד שאפילו ב”תורה אור” שמציין את מקור הפסוקים בגמרא – לא מציין לפסוק זה. המשנה אומרת (ברכות פ”ו מ”א): כיצד מברכין על הפירות… ועל הירקות אומר: בורא פרי האדמה, רבי יהודה אומר: בורא […]
לחיות עם פרשת השבוע – נצבים וילך – עם ישראל חי! הפסוק הפותח את הפרשה (דברים כ”ט, ח’-ט’): אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה’ אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל. רש”י על הפסוק (מובא בהמשך לפירושו לפס’ י”ב) מביא את דרשת התנחומא: ומדרש אגדה למה נסמכה פרשת […]
לחיות עם פרשת השבוע – נצבים וילך – משהו חדש מתחיל פרשות “נצבים וילך” נקראות יחד ברוב השנים, ויש הרואים בהם פרשה אחת, שלפעמים מחולקת לשנים. צורת הסתכלות זו היא סיבה נוספת להרהר בשמה המיוחד של הפרשה – “נצבים וילך”, המאחד שתי מילים שמשמעותן הפוכה. “נצבים” – לשון יציבות […]
ברכה בתורה תחילה כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא1. במדרש לפסוק זה, מבארים חז”ל כי המצוה בה עוסק הפסוק היא התורה. כך דרשו חז”ל2: ‘כי המצוה הזאת’ הלכה אדם מישראל שעומד לקרות בתורה כיצד מברך, כך שנו חכמים הפותח והחותם בתורה […]
ניצבים וילך – צו אחריות עם ישראל ניצב לפני ה’ לצורך כריתת ברית. בפסוקים מתואר שלמעמד זה הגיעו “כל איש ישראל”. אולם, בתוך תיאור זה מופיע ביטוי תמוה (כ”ט, ט’-י’): אתם נצבים היום כלכם לפני ה’ אלקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב […]
“נצבים וילך” – הקביעות והדינמיקה יש הדורשים את שמות הפרשות כחלק מהבנת הפרשיות. בפרשתנו הדבר בולט במיוחד. הצמד “ניצבים וילך” אומר דרשני. יש כאן חיבור בין דבר והיפוכו. “ניצבים” – יציבות וקביעות. “וילך” – הליכה וניידות.נראה שניתן לעמוד על משמעות הדברים מתוך פסוק בפרשה, הכולל אף הוא שתי מילים […]
האם אנחנו חיים? הגמ’ בכתובות1 אומרת: אמר ר’ אלעזר: עמי הארצות אינן חיים שנאמר ‘מתים בל יחיו וגו”. תניא נמי הכי: ‘מתים בל יחיו’ – יכול לכל? ת”ל ‘רפאים בל יקומו’ – במרפה עצמו מדברי תורה הכתוב מדבר. אמר ליה רבי יוחנן: לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי, ההוא […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים