המאגר התורני – חיפוש מתקדם

קיימים במאגר 6214 שיעורים  // שיעורים הבאים  //  שיעורים קודמים
פרשת שבוע >> בראשית >> ויצא

לחיות עם פרשת השבוע – דמיין לעצמך

חז”ל פותחים את המדרש על הפרשה בדרשה הבאה (בראשית רבה פרשה ס”ח, א’): “ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה”, רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח (משלי ג’): “אז תלך לבטח דרכך… אם תשכב לא תפחד”, “אז תלך לבטח”, זה יעקב, דכתיב: “ויצא יעקב”, “אם תשכב לא תפחד”, מעשו ומלבן, “ושכבת וערבה שנתך”, “וישכב במקום ההוא”. שואל ה”שם משמואל” (ויצא, תרעג): ויש להבין מה השמיענו המדרש והכתוב במשלי מה שלא ידענו מן הכתוב של תורה. מה המדרש מוסיף לנו? […]

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לא – סימן יב

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לא סימן יב יב [ו, יז] ואני הנני הנני מסכים לדברי מלאכים, שהיו אומרין (תהלים ח) מה אנוש כי תזכרנו, את המבול מים, מים היו וכיון שהיו יורדין היו נעשים מבול, לשחת כל בשר כל אשר בארץ יגוע, יצמוק, והקימותי את בריתי אתך, ברית אתה צריך מפני הפירות שאתה כונס שלא ירקבו, ושלא יתעפשו, ושלא ישתנו, ברית אתה צריך, הגבורים היה א’ מהם נותן רגלו על התהום וסותמו נותן ידו על החלון וסותמה, היה […]

מוסר

עבודת המידות מתוך אמונה – ענוה

אמרו בספרים, שמידת הענוה היא שורש לכל המידות הטובות, ומידת הגאוה היא שורש לכל המידות הרעות. ננסה לראות כיצד האמונה היא פתח לענוה, והענוה פתח לאמונה. איסור הגאוה נמנה על ידי חלק מספרי המצוות כמצוה מתרי”ג המצוות. כתב על כך בהרחבה ב”ספר מצוות גדול” לר’ משה מקוצי, מבעלי התוספות. בהקדמתו הוא מספר על הדחיפה לכתיבת ספרו: ויהיה כאשר הייתה סבה מן השמים שאסבב בארצות להוכיח גליות ישראל נתתי את פני לסדר בעל פה המצות, כל מצוה ומצוה כמאמרה יסודות המצוה […]


חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיה

  • ניקוי חיפוש

נושאים