י"ג מידות >> גזירה שוה

יבמות ט' (ע"א) – לימוד מגזירה שוה

יבמות ט' (ע"א): צבור בעבודת כוכבים יליף מעיני מעיני. ופירש"י: מפר העלם דבר. נאמר בפר העלם דבר של ציבור (ויקרא ד', י"ג): ונעלם דבר מעיני הקהל. ונאמר בציבור בעבודת כוכבים (במדבר ט"ו, כ"ד): והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה. וכבר ביארנו שפרשה זו ראוי לה שתידרש בגזירה שוה. ויש להוסיף כדלהלן. ביאור המושג "עיני העדה" בעץ חיים בשער דרושי הנקודות פ"א מבואר שהאורות היוצאים מן העיניים הם אורות הנקודים אשר בבואם אל הכלים, נשברו הכלים ואח"כ בא תיקון אורות אלו […]

תגיות:

י"ג מידות >> גזירה שוה

מידת גזירה שוה בהוראת ב"ד ובקרבן חטאת

כמה לימודים בגזירה שוה נאמרו בענין הוראת בי"ד וחטאת שאינם אלא בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת. עצם דין הוראת ב"ד נלמד בג"ש "עליה" "עליה" (דף ח') מאחות אשתו שהיא בכרת. נאמר שם "לגלות ערוותה עליה בחייה" (ויקרא י"ח) ונאמר "חטאתם אשר חטאו עליה" (ויקרא ד') מה אחות אשה בכרת אף הוראה אינה אלא בדבר שזדונו כרת. נשיא מביא שעיר בדבר שזדונו כרת נלמד בג"ש "מצות" "מצות" שנאמרו בהוראת ב"ד ובנשיא. אף פר וחטאת יחיד ואשם תלוי שאינם אלא בחטאת קבועה […]

תגיות: , , ,

י"ג מידות >> גזירה שוה

הוריות ה' (ע"ב) – לימוד מגזירה שוה

הוריות ה' (ע"ב): ורבי שמעון ורבי מאיר דהוראה תלויה בבית דין ומעשה תלוי בקהל מנא להו… רבא אמר מלכל העם בשגגה וצריכא דאי כתב רחמנא והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה הוה אמינא אפילו מיעוטא להכי כתיב לכל העם בשגגה ואי כתב לכל העם בשגגה הוה אמינא עד דעבדי בית דין בהדי רובא להכי כתיב והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה והא כי כתיבי הני קראי בעבודת כוכבים הוא דכתיבי ילפינן "מעיני" "מעיני". עי' בספר שער יוסף לחיד"א שהביא שאלת […]

תגיות:


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן