המאגר התורני

קטגוריה: דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר החדש

נאמר בתורה (ויקרא ג’ ו’- י”א): ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים לה’… אם כשב הוא מקריב את קרבנו והקריב אתו לפני ה’… והקריב מזבח השלמים אשה לה’ חלבו האליה תמימה, לעמת העצה יסירנה ואת החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב. את שתי הכלית ואת […]
הגמרא מחפשת מקור לדין שחיטה בצפון באשם ומביאה ששנה הכתוב לעכב באשם מצורע מן הכתוב (ויקרא י”ד, י”ג): ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העלה. ואומרת הגמ’ שקרא זה נדרש באופן אחר בברייתא: דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, אי אתה רשאי להחזירו לכללו עד […]
במדבר פרק ו’ (י”ט): (טו) וסל מצות סלת חלת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן ומנחתם ונסכיהם. (טז) והקריב הכהן לפני ה’ ועשה את חטאתו ואת עלתו. (יז) ואת האיל יעשה זבח שלמים לה’ על סל המצות ועשה הכהן את מנחתו ואת נסכו. (יח) וגלח הנזיר פתח אהל מועד […]
ויקרא, ג’, ו’-ט’: ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים לה’ זכר או נקבה תמים יקריבנו. אם כשב הוא מקריב את קרבנו והקריב אתו לפני ה’: וסמך את ידו על ראש קרבנו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את דמו על המזבח סביב: והקריב מזבח השלמים אשה לה’ […]
יבמות ז’ (ע”א-ע”ב): דתניא דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש אי אתה רשאי להחזירו לכללו עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש כיצד ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקדש כי כחטאת האשם הוא לכהן שאין ת”ל כחטאת האשם ומה ת”ל כחטאת האשם לפי שיצא […]
נתייחדה פרשת מצורע שרב המידות (ככולן) נדרשות בה. במידת קל וחומר, הקל והחמור, החסד והדין, אינן מתמזגות אין הדין נמתק ברחמים. עומדות הן זו לצידה של זו. חלק נידון במידת הדין וחלק מונהג במידת הרחמים. במשנת נגעים (פי”ב מ”ה) ובמדרש ספרא א”ר מאיר: אמר רבי מאיר, וכי מה מטמא […]
ספרא צו פרשה ה’ (הלכה ד’ ה’): תורת זבח השלמים אם על תודה. מה שלמים טעונים סמיכה ונסכים ותנופה וחזה ושוק אף תודה תטעון סמיכה ונסכים ותנופה וחזה ושוק, דברי רבי ישמעאל. אמרו לו מפני שיצאת לידון בדבר החדש יכול אין לה אלא חידושה ת”ל תורת זבח השלמים אם […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה כל דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר החדש מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י. נאמר בפרשת נשא (במדבר ו’, י”ג-ט”ו): וזאת תורת הנזיר ביום מלאות ימי נזרו יביא אותו אל פתח אוהל מועד. והקריב את קרבנו לה’ כבש בן שנתו תמים אחד לעולה וכבשה […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה כל דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר החדש מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י והרב קוק.   תמצית השיעור: במכילתא דורשים את הדין ששור מועד נסקל במידת “דבר שיצא לידון בדבר החדש”. יש קשר בין התוכן הרוחני של מידה זו ובין דינו של שור […]
תמורה י”ג (ע”ב): אמר ר”ש והרי מעשר בכלל היה ולמה יצא לומר לך מה מעשר קרבן יחיד וקרבן מזבח ודבר שבא בחובה ודבר שאינו בשותפות אף כל קרבן יחיד וקרבן מזבח ודבר שבא בחובה ודבר שאינו בא בשותפות רבי אומר למה יצאת מעשר מעתה לידון בתמורת שמו ובתמורת גופו […]
הקשר בין הדין הנלמד למידה כל דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר החדש מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י. על המידה “וכל דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר חדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש” כתב האר”י: ולפעמים מתנהג העולם במדת המלכות ברדתה למטה ממקום […]
הקשר בין הדין הנלמד למידות כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שלא כעניינו יצא להקל ולהחמיר ומכל דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר החדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב בפירוש מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור הרב קוק. תמצית השיעור: במכילתא דורשים את דינו של […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים