המאגר התורני

קטגוריה: ראש השנה

בשבת הקרובה אנו נפגשים בענין מיוחד – ראש השנה שחל בשבת. הלכה ידועה היא, שאין תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת. היום הראשון של ראש השנה הוא עיקר ראש השנה, הוא החג מן התורה – א’ בתשרי. על יום זה נאמר (במדבר כ”ט, א’): וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ מִקְרָא […]
מה בין בית הדין ליום הדין? בראש השנה אנו חשים במתח שבין הפרט והכלל בישראל.מצד אחד, כל אחד ואחד נידון בעצמו: “בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר (תהלים לג) היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשהם”1. עניין זה מודגש בעצם תקנת התפילה, כפי שמבאר הרב […]
“מלוך על כל העולם” – ועלי ישנה סתירה, לכאורה, בין שני ערכים חשובים. מצד אחד, יש חשיבות לכך שיחוש האדם אחריות על תיקון העולם כולו, על עם ישראל כולו וכדומה. מצד שני, לא ניתן לתקן ולהשפיע על העולם ללא שהאדם עצמו מתוקן.מסופר על אחד מגדולי ישראל, שסיפר שבצעירותו רצה […]
יוצא מן הכלל… המשנה במסכת ראש השנה אומרת1: (ז) …וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, ושמע קול שופר או קול מגלה, אם כיון לבו, יצא. ואם לאו, לא יצא. אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיון לבו וזה לא כיון […]
“הופך לכם מידת דין למידת רחמים” הפסוק הפותח את ענין ראש השנה בפרשת המועדות1: “…בחדש השביעי באחד לחדש…”, נדרש בפנים רבות על ידי חכמינו2. נתבונן בכמה מדרשים הסובבים סביב אותו ענין: יהודה ברבי נחמן פתח (תהלים מ”ז) “עלה אלקים בתרועה ה’ בקול שופר”. בשעה שהקב”ה יושב ועולה על כסא […]
למה תוקעים בראש השנה? הגמרא1 דנה בעניין התקיעות: אמר רבי יצחק, למה תוקעין בראש השנה? – למה תוקעין? רחמנא אמר תקעו! – אלא: למה מריעין? – מריעין? – רחמנא אמר זכרון תרועה! אלא: למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהן עומדין? כדי לערבב השטן. יש להבין מדוע שאלה […]
ראש השנה שחל בשבת דין ידוע הוא, שכשראש השנה חל להיות בשבת אין תוקעים בשופר.דין זה מיוחד מאוד. ישנה מצוה בתורה, לתקוע בשופר, מצוה שמעלתה העליונה מפורשת במקומות רבים בחז”ל, כמזכירה את זכותם של ישראל, וחכמים קובעים שעם ישראל כולו לא יתקע בשופר. מדוע? אלא אמר רבא מדאורייתא מישרא […]
“ישראל ויום הזכרון” המדרש בפרשת המועדים1 דורש את הפסוק2 שנאמר על ראש השנה: דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש. ואלו דברי המדרש: ר’ נחמן פתח (ירמיה ל’): ‘ואתה אל תירא עבדי יעקב’ מדבר ביעקב דכתיב (בראשית כ”ח) ‘ויחלום והנה […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים