המאגר התורני

קטגוריה: שמות

מעמד הסנה אנו עוברים מספרם של יחידים אל ספרו של עם ישראל. אנו נוחתים ישר לצרה הקשה ולשעבוד, ולצמיחתו של גואלן של ישראל. בפרשיות הראשונות אנו מתוודעים למשה רבנו בכל סיפור לידתו, ולאחר מכן אנו מגיעים לתיאור של פרשת הסנה, שלא קל להבין אותה לפי פשטה, יש כאן דברים […]
בין מגדל בבל לבור מצרים הקבלה לא צפויהבאופן מפתיע, בפרשת השעבוד של ישראל במצרים מופיעים ביטויים המזכירים את הסיפור של מגדל בבל1: שעבוד מצרים מגדל בבל הבה נתחכמה לו פן ירבה…ועלה מן הארץ הבה נבנה לנו עיר… פן נפוץעל פני כל הארץ ויבן ערי מסכנות לפרעה נבנה לנו עיר […]
חדש שהוא ישן בתחילת הפרשה דורשים חכמים1: דבר אחר ‘ואלה שמות’, אמר ר’ אבהו כל מקום שנאמר ‘אלה’ – פסל את הראשונים, ‘ואלה’ – מוסיף שבח על הראשונים. ‘אלה תולדות השמים והארץ’ – פסל לתוהו ובוהו, ‘ואלה שמות’ – הוסיף שבח על שבעים נפש שנאמרו למעלה, שכולם היו צדיקים. […]
מספרים, שמות וכוכבים בפתיחת ספר שמות דורשים חז”ל את ענין השמות שנקראו בהם ישראל1: ‘ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו איש וביתו באו’, שקולים הן ישראל כצבא השמים. נאמר כאן שמות ונאמר בכוכבים שמות שנאמר (תהלים קמ”ז) ‘מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא’, אף הקב”ה כשירדו ישראל […]
שפת האותות כאשר מביע משה את ספקותיו, האם יאמינו ישראל לדבריו, נותן לו ה’ אותות, שיחזקו את אמונתם של ישראל בדבריו1: ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אליך ה’. ויאמר אליו ה’ מה זה בידך ויאמר מטה. ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו […]
“על הגאולה” בסיום הפרשה טוען משה כלפי הקב”ה על התוצאות הקשות של שליחותו אל פרעה1: וישב משה אל ה’ ויאמר אדני למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. ויאמר ה’ אל משה עתה תראה אשר […]
ייסורין של אהבה המדרש1 הראשון בספר שמות פותח בפסוק “חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר2” ודורש: “ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו” הה”ד (משלי י”ג) “חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר” בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חבירו פלוני הכה לבנך יורד עמו […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים